استفاده از محیط کشت کروموژن به منظورتشخیص باکتریهای گروه کلی فرم واشرشیا کلی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: محیط های کشت
مرسومی که به منظور جداسازی و شمارش برخی از باکتریها نظیر اشرشیا کلی و لیستریا
مونوسیتوژنز بکار می روند زمان بر بوده و از طرفی هزینه محیط های کشت مصرفی بسیار
بالا می باشد، در روش  MPNکه به
منظور جداسازی کلی فرمها، کلی فرمهای مدفوعی و اشرشیا کلی بکار می رود از محیط
کشتهایی نظیر لاکتوز براث، بریلیانت گرین بایل لاکتوز براث، پپتون واتر، لوریل
سولفات براث استفاده میشود که هزینه  تمام شده محیط کشت های مذکور برای هر نمونه بسیار بالا
بوده و زمان انجام آزمایش نیز بین 3 تا 5 روز می باشد. مواد و روش کار: امروزه از روشهای سریع جداسازی مختلف استفاده
میگردد که یکی از این روشها استفاده از محیط های کشت کروموژن بوده که بر اساس
تغییر رنگ ماده مورد استفاده در حضور آنزیم می باشد. در این محیط باکتریهای گروه
کلی فرم به رنگ قرمز در آمده و اشرشیا کلی به رنگ آبی نمایان می گردد. با
انکوباسیون محیط کشت مورد استفاده بطور همزمان در 37 درجه و44 درجه میتوان
باکتریهای گروه کلی فرم، کلی فرم مدفوعی و اشرشیا کلی را تشخیص داد. اسم تجاری این
محیط ECCکروم آگار بوده که کشور سازنده آن نیز فرانسه می باشد. با
استفاده از این محیط باکتریهای گروه کلی فرم طی 24 تا 48 ساعت شناسایی میشوند.  نتایج و بحث: در مقایسه ای که
بین روش MPN و محیط کشت ECC کروم آگار به
منظور جداسازی گروه کلیفرم و اشرشیا از ماهی و آب در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
انجام گرفته مشخص گردید که کارآیی روش ECCکروم
آگار به مراتب بیشتر از روش MPN بوده و میتوان از آن به عنوان یک آلترناتیو
جدید در آزمایشگاههای تشخیص طبی، بیمارستانها و آزمایشگاههای مرجع سازمان محیط
زیست ، آب و فاضلاب و غذا و دارو، جهت
جایگزین نمودن روش MPN ، استفاده نمود.  

کلیدواژه‌ها