الودگی مغز گوسفند به سارکوسپوریدی

نویسنده

چکیده

  سارکوسپوریدیا یا لوله های میشر در طبیعت با وسعت زیادی گسترده بوده و چون
قادر به ایجاد بیماری در انسان و دام است برای متخصصین علوم دامپزشکی و پزشکی جالب
و حائز اهمیت است . این انگل انتشار دنیایی داشته و اصولا وفور ان در کشورهای
گرمسیر به طور قابل توجهی بالاتر از ممالک معتدل و یا سردسیر است. این انگل که اکثرا در ماهیچه ها مستقر میشود ترشح کننده
توکسینی به نام سارکوسیستین یا سارکوسپوریدین است و دارای تاثیرات نورو توکسیک است
. عمل این انگل بیشتر موضعی بوذه و منجر به پرخونی های سیاهرگی و اتروفی های حاصله
از نکروز میگردد. در این بررسی مغز 106 راس گوسفند در سنین مختلف از هر دو
جنس از نظر هیستو پاتولوژی برای بررسی حضور کیست های تک یاخته ای مورد مطالعه قرار
گرفت . مغز ها پس از خروج از کاسه سر و ثبوت در فرمالین 10% جهت برش اماده
شدند و بسته به حجم مغز از هرکدام 13 -11
مقطع تهیه و پس از طی روشهای رایج ازمایشگاه پاتولوژی مقاطع 6 میکرونی تهیه و پس
از رنگ امیزی هماتوکسیلین و ائوزین مورد
مطالعه قرار گرفتند و نتایج نشان داد که:در 5 مورد کیست هایی که پس از بررسی در
خصوصیات مرفولوزیک سارکوسپوریدی تشخیص داده شدند جلب نظر نمود .و سن مبتلایان بین 5 – 2 سال بود.   

کلیدواژه‌ها