بررسی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری آبستن دورگ کشتارگاه تبریز

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: هورمون های تیروئیدی به عنوان یکی از مهمترین
هورمون های متابولیکی, دارای نقشی مهم در پروسه رشد و تکامل جانداران می باشند.
هورمون های تیروئیدی در عملکرد بسیاری از آنزیم های مهم و کارساز در واکنشهای
متابولیکی بدن دخالت دارند. کاهش یا افزایش عیار سرمی هورمون های تیروئیدی سبب
تضعیف قوای دفاعی بدن, افزایش حساسیت در برابر عفونت ها, کاهش رشد, کاهش و اختلال
در فعالیت های جنسی و باروری می گردند. مواد و روش کار: در این تحقیق ,
در هر فصل مورد مطالعه از 100 رأس گاو دورگ شیری آبستن کشتار گاه تبریز توسط لوله
ی ونوجکت از ورید وداج , خونگیری به عمل آمد. نمونه ها در کنار یخ به آزمایشگاه
منتقل شد و توسط دستگاه سانتریفیوژ, نمونه ی سرم از آن ها تهیه گردید. سپس در نمونه های سرمی مقادیر سرمی
هورمون های تیروئیدی به روش اسپکتروفوتومتری, مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج و بحث: در این مطالعه
مشخص گردید میانگین سرمی هورمون های تیروئیدی در گاوهای شیری تحت مطالعه در فصول
مختلف سال متغیر است و در فصل زمستان در پایین ترین سطح خود قرار دارد . بر اساس
آزمون آنالیز واریانس یک طرفه از لحاظ آماری اختلاف معنی دار بین میانگین فصول
مشاهده گردید (001/0>P) . همچنین در این مطالعه بین سن گاو های
شیری مورد مطالعه و مقادیر سرمی هورمون های تیروئیدی همبستگی مستقیم و معنی داری
وجود داشت (001/0>P) . ولی بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون
بین سن جنین گاو های آبستن و مقادیر سرمی هورمون های تیروئیدی همبستگی معنی داری
وجود نداشت (0.05 

کلیدواژه‌ها