مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی دارچین، هل و زیره

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: آنتی اکسیدانها
مهمترین ترکیباتی هستند که که با مهار و به تاخیر انداختن اکسیداسیون باعث حفظ و
بقای کیفیت چربیها و روغن ها می شوند. امروزه در راستای تامین این هدف از آنتی
اکسیدانهای سنتزی مانند بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT)، بوتیلیتد
هیدروکسی آنیزول (BHA) و ترشری بوتیل هیدرو کینون (TBHQ) به صورت
گسترده استفاده می شود. با اثبات اثرات زیانبار این نگهدارنده های شیمیایی بر
سلامت انسان، توجه محققان و همچنین مردم به سمت استفاده از افزودنیهای طبیعی به
خصوص با منشاء گیاهی جلب شده است. با توجه به مطالب ذکر شده هدف از انجام این
مطالعه مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی دارچین، هل و زیره می باشدکه با
اثرات دارویی اثبات شده مورد توجه مصرف کنندگان هستند. مواد و روش کار: میزان دفاع آنتی
اکسیدانی اسانس های مذکور با استفاده از تکنیک های 2و2 دی فنیل - 1- پیکریل
هیدرازیل بر مبنای درصد مهار تولید رادیکال آزاد با روش اسپکتروفتومتری تعیین
گردید. برای انجام این آزمایش 50 میکرولیتر از غلظت های مختلف اسانسها به 5 میلی
لیتر محلول 004/0 درصد DPPH یا 2و2-دی فنیل-1- پیکریل هیدرازیل در متانول اضافه گردید. بعد از 30 دقیقه
گرمخانه گذاری در دمای اتاق جذب نوری محلول ها در برابر متانول خالص در طول موج
517 نانومتر قرائت گردید. بعد از این مرحله درصد مهار رادیکالی توسط اسانس های
مختلف (I%) و همچنین
غلظت مهاری 50 درصد (IC50)
آنها توسط نمودار محاسبه گردید. نتایج و بحث : نتایج این مطالعه
نشان داد که که اسانس دارچین(IC50=
2096 µg/ml) دارای قدرت
آنتی اکسیدانی بهتری درمقایسه با اسانسهای دیگر بوده و بعد از این اسانس، اسانسهای
زیره(IC50=
5389 µg/ml) و هل(IC50=
8687 µg/ml) به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
با اثبات اثرات آنتی اکسیدانی بهتر نسبت به دو اسانس دیگر، اسانس دارچین می تواند
به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی و در دسترس ، در صنایع غذایی و دارویی مورد
استفاده قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها