بررسی میزان شیوع آلودگی به نوچه لینگوآتولا سراتا در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان بروجرد، استان لرستان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: لینگوا تولا
سراتا گونه ای از بندپایان غیرعادی از خانواده لینگواتولیده ( راسته پنتاستومیدا )
و از انگل های مشترک بین انسان و دام است. که در انسان پنتاستوموزیس نازوفارینژیال
ایجاد می کند. انگل بالغ آن در مجاری و سینوس های بینی برخی گوشتخواران زندگی می
کند و علفخواران (از جمله گوسفند) میزبان واسط مناسبی برای آن محسوب می شود. هدف
از این مطالعه بررسی میزان آلودگی به نوچه این انگل در غده های لنفاوی مزانتریک گوسفندان
کشتار شده در کشتارگاه شهرستان بروجرد، استان لرستان واقع در جنوب غرب ایران می باشد. مواد و روش کار: این بررسی از فصل زمستان سال1390تا بهار
سال1391 انجام گرفت. طی این مدت از غده
های لنفاوی مزانتریک تعداد150 رأس گوسفند
کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهرستان بروجرد بطور تصادفی نمونه گیری بعمل آمد. از
هر گوسفند تعدادی غده لنفاوی به ظاهر سالم و یا تغیر رنگ یافته جمع آوری شد. پس از
توزین حدود 25 گرم از هریک از آنها، با استفاده از محلول اسید- پپسین و قراد دادن
در انکوباتور به مدت 48 ساعت( به روش هضمی) برای یافتن نوچه لینگواتولا سراتا مورد
بررسی قرار گرفتند. نتایج شمارش تعداد نوچه های بدست آمده از هریک از نمونه ها ثبت
گردبد. اندازه طول تعدادی از نوچه های جداشده بدون ثابت کردن آنها با محلول تابت
کننده (فیکساتیو) و با استفاده از خط کش
اندازه گیری شد.  نتایج و بحث: از تعداد 150
گوسفند نمونه برداری شده 52 نمونه
(2/34درصد) از غده لنفاوی آنها با روش
هضمی آلودگی به نوچه لینگوا تولا سراتا را نشان دادند. تعداد 98 نمونه ( 8/65 درصد )
از نمونه های غدد لنفاوی مورد بررسی انگل مورد نظر یافت نشد. دامنه تعداد نوچه های
جدا شده از هر 25 گرم غده لنفاوی بین 1 تا 110 عدد متغیر بود. اندازه طول نوچه های
اندازه گیری شده با دامنه 3 تا 5 میلی متر
بدست آمد. نتایج این بررسی نشان داد که آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفندان
منطقه بروجرد در استان لرستان که یکی از مناطق پرورش دام در کشور می باشد، به صورت
اندمیک وجود دارد بنابراین در برنامه های کنترلی توسط سازمان های مربوطه و
دامپزشکان می بایستی مد نظر قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها