ردیابی مولکولی پاتوژن های قزل آلا در مزارع پرورشی به روش Lamp PCR

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: هدف از این
مطالعه ، مروری بر روش مولکولی Lamp PCR در شناسایی و ردیابی پاتوژن های مهم قزل
آلای پرورشی با تاکید بر دو بیماری مهم (Bacterial Kidney Disease (BKD و (Enteric
Redmouth Disease (ERM در
آبزیان بود. Loop-mediated Isothermal
Amplification) Lamp PCR)، یا تکثیر
همدمای وابسته به لوپ، از روش های تغییر یافته PCR است که قادر
به تکثیر کپی های متعدد از توالی هدف، در کمتر از یک ساعت و بدون نیاز به معرف های
خاص است. از مزایای Lamp PCR نسبت به PCR کلاسیک ،
سادگی ، سرعت ، عدم نیاز به ترموسایکلرو جلوگیری از آلودگی های احتمالی است. (BKD) بیماری کلیوی
باکتریایی که توسط باکتری Renibacterium salmoninarum ایجاد و علائمی از قبیل زخم های باز
روپوستی، آسیب شدید کلیوی(تورم با سطح چین دار) وکبد و طحال دارد. قابل انتقال از
گونه ای به گونه دیگر وحتی در جریان تخم ریزی قزل آلا است.  مواد و روش کار: در مطالعه saleh و همکاران،
سویه های بیماری زا جمع آوری و در محیط کشت انتخابی (SKDM) آگارکشت و
توسط تست های بیوشیمیایی شناسایی شدند. DNA ژنومی سویه ها
استخراج، و واکنش در حضور پلی مراز Bstانجام
شد. پرایمرهای Lamp وپروب های فلورسنت براساس پروتئین آنتی ژن P57 (پروتئین سطحی
و ترشحی) کد کننده ژن باکتری R. salmoninarum
طراحی گردید. محصولات Lamp توسط  (Fluorescent Detection
Reagent (FDR و با استفاده از SYBR Green رقیق شده در DMSO رد یابی
گردید. نتایج و بحث: محصولات واکنش
با استفاده از ژل الکتروفورز و همچنین real time بررسی شد.
اختصاصیت آزمون توسط هضم آنزیمی با EcoRV که باند های 90 و 120 bp ایجاد می کرد، ارزیابی شد. محصولات Lamp بعد از افزودن SYBR Green به رنگ سبز
قابل مشاهده بود. رد یابی سریع پاتوژن ها در مزارع پرورش ماهی به منظور جلوگیری از
انتشار سریع عفونت امری ضروری به نظر می رسد. با وجود اینکه PCR روش موثری برای ردیابی این پاتوژن هاست، اما
تجهیزات گرانقیمت مانند ترموسایکلر را نیاز دارد. در این مطالعه از روش real-time LAMP برای ردیابی
استفاده شد که در آن تنها با استفاده از یک تیوب و بن ماری برای تنظیم حرارت استفاده
شد.     

کلیدواژه‌ها