بررسی تاثیرافزودن زردچوبه به جیره غذایی برعملکرد و ویژگی های لاشه جوجه های گوشتی

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: زردچوبه گیاهی
است علفی، پایا و دارای ریزوم هایی که از آن ساقه ی هوایی به ارتفاع یک تا یک و
نیم متر خارج می شود. زردچوبه طعمی تلخ و تند دارد.در طب سنتی برای درمان مشکلات
متفاوتی نظیر بواسیر و نفخ، به کار می رفته، هم چنین به شکل ضماد و پماد به عنوان
مسکن و برای درمان عفونت های قارچی نظیر کچلی، به طور موضعی کاربرد داشته است.
برای بررسی وجود یا عدم وجود تاثیرات مثبت مشابه بر روی جوجه های گوشتی ، تاثیرات
افزودن این گیاه به جیره ی غذایی جوجه های گوشتی مورد مطالعه قرار گرفت. دراین
تحقیق تاثیرافزودن زردچوبه به جیره غذایی جوجه های گوشتی نژادراس 308 برعملکرد و
ویژگی های لاشه آنها مورد مطالعه
قرارگرفت. مواد و روش کار: دراین آزمایش از
500 قطعه جوجه گوشتی یک روزه ،نژادراس 308 درقالب یک طرح کاملاتصادفی شامل 5
تیمارو4 تکرارآزمایشی استفاده شد.درحالی که درهرتکرارآزمایشی 25 پرنده وجودداشت. جوجه های آزمایشی باجیره ی
استاندارد که براساس جداول NRC 1994 متوازن
شده بودند،تغذیه گردیدند و تیمارهای آزمایشی شامل سطوح 0-250-500-750-1000 میلی
گرم بر کیلوگرم جیره، زردچوبه بودند.دسترسی به آب وخوراک به صورت آزاد بوده وجیره
ها دارای انرژی و پروتیئن یکسانی بودند. به منظور بررسی چربی بطنی ،گوشت سینه
وران و تغییرات وزنی اندام های لاشه شامل
کبد، پانکراس ،سکوم و طول روده وطول سکوم درروز 42 یک قطعه جوجه ازهر تکرار کشتار
گردید. نتایج و بحث: نتایج حاصله
نشان داد که افزودن زردچوبه به جیره غذایی جوجه ها به طوراولیه موجب کاهش میزان
غذای دریافتی و افزایش ضریب تبدیل شد(P

کلیدواژه‌ها