مطالعه هیستوپاتولوژی و ایمونوهیستوشیمیایی وقوع کارسینوم سلول دوکی شکل درجه III در پستان یک قلاده سگ

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: وقوع کارسینوم سلول دوکی شکل در سگ ها نسبتاً نادر و در گربه ها بسیار نادر
می باشد. این نوع تومور از سلول های دوکی شکل تشکیل می شوند که اغلب حالت سلول های
اپیتلیالی را به خود می گیرند. این تومور
باید از فیبروسارکوم مجزا گردد. جهت تفکیک این دو تومور از رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی برعلیه پروتئین مزانشیمی(Vimentin)و
اپیتلیالی (Cytokeratin) می توان استفاده کرد، به طوری که مثبت بودن
واکنش با آنتی بادی برعلیه سیتوکراتین نشان دهنده منشا اپیتلیالی این تومور می
باشد. مواد و روش کار: یک قلاده سگ 5 ساله ماده ، با یک تود ه در غده
پستانی چهارم سمت راست که در یک مدت نامشخص ایجاد شده بود ارجاع داده شد. در
معاینات فیزیکی مشخص گردید که توده به راحتی روی بافت زیرپوستی حرکت می کند و قوام نسبتا سفتی دارد. این توده در لمس دردناک
نبود. بزرگی گره های لنفاوی منطقه ای نیز گزارش نگردید. توده از طریق جراحی خارج و
جهت بررسی های دقیق تر به دپارتمان پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
ارجاع داده شد. نتایج و بحث : در بررسی های
هیستوپاتولوژیک، پرولیفراسیون سلول های دوکی به شکل تجمعات سلولی در الگوی توپر
مشاهده شد. سلول ها بیضی تا دوکی شکل بودند و سیتوپلاسم سلول ها ائوزنوفیلیک بوده
که گاهی واکوئل های داخل سیتوپلاسمیک نیز در آن ها مشاهده می گردید. هسته ها
گرد و مرکزی بودند. کانون های سلول های
دوکی شکل توسط رشته های فیبری از هم مجزا می شدند. میزان پلئومورفیسم و تقسیمات
میتوزی سلول ها شدید گزارش شد. میزان تشکیل توبول های تازه تشکیل در آن بسیار کم بود. بنابراین این تومور به عنوان درجه III( تومور با
درجه تفکیک و تمایز پایین) تشخیص داده شد. همچنین با رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی ،
سلول ها به صورت سیتوپلاسمیک با آنتی
بادی pan-cytokeratinواکنش
مثبت نشان داده که این امر نشانه منشاء
اپیتلیالی این تومور می باشد. در کارسینوم سلول دوکی شکل گروه سلول های سرطانی
توسط رشته های رتیکولر محصور می شوند در حالی که در فیبروسارکرم رشته های رتیکولر
سلول های توموری را به صورت مجزا محصور می کند. به نظرمی رسد که برخی از کارسینوم
های سلول های دوکی شکل منشا میواپیتلیالی دارند. بر طبق جست و جوهای صورت گرفته در
منابع ، این مورد اولین گزارش وقوع کارسینوم سلول دوکی شکل در پستان سگ در ایران
می باشد.    

کلیدواژه‌ها