جدا سازی و شناسایی ازتوباکتر تولید کننده پلیمر تجزیه پذیر از خاک

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : امروزه اکثر پلاستیک های تولید شده در
بازاراز فراورده های نفتی و زغال سنگ تولید شده و برگشت آن به محیط چند هزارسال
طول میکشد، بنابراین محققان در پی جایگزین کردن پلاستیک های زیستی یا تجزیه پذیر
با این پلاستیک ها می باشند. با توجه به اینکه پلاستیک های مصنوعی تجزیه ناپذیر
هستند و به دلیل اینکه سوزاندن این پلاستیک ها برای حذف آنها باعث آزاد سازی مواد شیمیایی مضرمی شود خطرناک میباشند،
بنابراین در جهت تولید پلاستیک هایی هستند که تجزیه پذیر بوده و به صورت طبیعی حذف
شوند. ما در این مطالعه به دنبال جداسازی ازتوباکترهای تولید کننده پلیمرهای تجزیه
پذیر می باشیم.    مواد وروش ها: در ابتدا ازخاک منطقه فلاورجان نمونه برداری انجام
شد.سپس به منظور افزایش جداسازی ازتوباکتر،نمونه خاک فاقد ازت را بر روی پلیت حاوی
محیط کشت اختصاصی ازتوباکتر(مانیتول آگار)کشت داده، کشت بر روی این محیط را تا
رسیدن به کلنی خالص به دفعات متوالی تکرار کرده.سپس باکتری ایزوله شده را به منظور
تولید پلیمر در محیط Minimal تلقیح کرده وسپس تولید پلیمر را با استفاده از رنگ آمیزی سودان
سیاه بررسی کرده.وتشخیص سویه ازتوباکتر بر اساس تست های بیوشیمیایی انجام شد. بحت و نتایج: در این مطالعه 1نوع ازتوباکتر تولیدکننده
پلیمر جداسازی ودر نهایت خالص سازی شد .خصوصیات میکروسکوپی و مورفولوژی باکتری:گرم
منفی،کلنی لزج،کرمی رنگ،حاشیه منظم نتایج تست های بیوشیمیایی      کاتالاز   اکسیداز   احیای نیترات   مصرف اینوزیتول   مصرف رامتوز   مصرف نشاسته   مصرف گلوکز     +   +   +   +   +   -   +    بر اساس تست های بیوشیمیایی ازتوباکتر وینلاندی (Azotobacter
vinelandii)
شناسایی شد. سپس با رنگ آمیزی سودان سیاه،پلیمر به صورت دانه های سیاه
در زمینه قرمز رنگ باکتری در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی100مشاهده شد.  

کلیدواژه‌ها