بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های گاومیش استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: کریپتوسپوریدیوم
تک یاخته ای از شاخه ی اپی کمپلکسا است که لایه ی مسواکی سلول های روده ای اکثر
مهره داران را مورد تهاجم قرار می دهد. این انگل تا چندی پیش به عنوان یک انگل
فرصت طلب غیر متداول مطرح بود ولی اکنون به عنوان یک انتروپاتوژن در بیماری های
مشترک انسان و دام بویژه در مبتلایان به نقص ایمنی مورد توجه قرار گرفته است. با
توجه به اهمیت و جایگاه گاومیش در استان خوزستان هدف از مطالعه ی حاضر بررسی شیوع
کریپتوسپوریدیوم در گوساله های گاومیش در آن استان بوده است. مواد و روش کار:30 نمونه ی مدفوع
گوساله های زیر 6 ماه گاومیش (18 نمونه ی نر و 12 نمونه ی ماده) مورد بررسی قرار
گرفتند. همه نمونه ها با رنگ آمیزی زیل نلسون اصلاح شده رنگ آمیزی شده و تعداد
ااسیست ها در هر نمونه مورد شمارش قرار گرفتند. نتایج و بحث: در 9 نمونه مدفوع
(30%) آلودگی کریپتوسپوریدیایی مشاهده گردید.
تعداد موارد مثبت در جنس نر 5 مورد (7/27%) و در جنس
ماده 4 (3/33%) مورد مشاهده گردید. تفاوت معنی داری در شدت
و میزان آلودگی در بین دو جنس ملاحظه نگردید. یافته های فوق نشان دهنده ی این است
که حضور بالای ااسیست های انگل کریپتوسپوریدیوم در مدفوع گوساله های گاومیش می
تواند از جنبه ی بهداشت عمومی بسیار حایز اهمیت باشد. بنابراین رعایت موازین
بهداشتی در خصوص نحوه ی نگهداری گوساله ها، تجویز آغوز گاومیش های با ایمنیت بالا
به گوساله های تازه به دنیا آمده، آموزش بهداشت فردی به دامداران و اعمال مدیردت
صحیح در خصوص بهداشت دامداری ضروری به نظر می رسد.  

کلیدواژه‌ها