ارزیابی آزمایشگاهی و انگل شناسی spinodiplotriaena در مرغ مینا: اولین گزارش در ایران

نویسندگان

چکیده

 مواد و روش کار: یک قطعه مرغ
مینای نر 4 ساله با علایم بالینی شامل عدم تعادل و آتاکسی، لرزش، افتادگی بال‏ها،
تشنج متناوب و حرکات پدالی به بیمارستان حیوانات خانگی دانشگاه تهران ارجاع داده
شد. یک هفته درمان آنتی‏بیوتیکی با انروفلوکساسین و درمان حمایتی با مولتی
‏ویتامین و ویتامین A,D3,E
به مدت سه هفته انجام گردید ولی علایم بالینی رفع نگردید. پس از مرگ ناگهانی
پرنده، کالبدگشایی انجام شد و 3 عدد کرم از محوطه شکمی یافت شد. این انگل ها باعث
ایجاد خونریزی در این محوطه شده بودند. در بررسی انگل شناسی، با توجه به حضور
خارهای ریز بر روی کوتیکول، وجود ساختارهای چیتینوس تریدنت در دو طرف ناحیه سر،
ساده بودن ساختار دهان و عدم وجود لب و اسپیکول های نا برابر انگل
اسپاینودیپلوتریانا تشخیص داده شد. نتایج و بحث: نتایج پاتولوژی
بیانگر درگیری کبد بودند. ارزیابی آزمایشگاهی شامل آزمایش CBC و پروفایل
کامل بیوشیمیایی حیوان قبل و بعد از عود بیماری میباشد. نتایج این برسی بیانگر کم
خونی پرنده بود. همچنین میزان ALT، AST . اوره حیوان
افزایش نشان می داد که شاخص درگیری کبد می باشد. احتمالاً وجود علایم عصبی در
پرنده در ارتباط با هپاتوانسفالوپاتی بوده است. این تحقیق اولین گزارش انگل
اسپاینودیپلوتریانا در مینا از ایران می باشد.  

کلیدواژه‌ها