بررسی سرمی آنتی بادی های ضد انگل توکسو پلاسما گوندی فرآورده های خونی در شهر شیراز

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: توکسو پلاسما
گوندی یک انگل داخل سلولی اجباری است که کلیه مهره داران خونگرم از جمله انسان،
علفخواران، جوندگان و غیره به عنوان میزبان واسط این انگل به شمار می آیند. از
آنجایی که یکی از راه های انتقال انگل، انتقال خون است، در این مطالعه وضعیت
فراورده های خونی از نظر وجود آنتی بادی های اختصاصی IgG وIgM ضد توکسوپلاسما گوندی در شهر شیراز ردیابی
شدند. مواد و روش کار: دویست و پنجاه
نمونه خونی شامل 112 نمونه پلاسمای تازه منجمد شده (FFP) و 138 نمونه
مخلوط گلبول قرمز با پلاسما (Pack cell ( PCتوسط
تکنیک الیزا مورد آزمایش قرار گرفتند. ابتدا تمام نمونه ها از نظر آنتی بادی IgG ارزیابی شدند، سپس نمونه های مثبت این مرحله
جدا شده و از نظر آنتی بادی های IgM ارزیابی شدند و با توجه به تعداد موارد مثبت˛ در صد آلودگی تعیین شد. نتایج و بحث: در مجموع 61
نمونه (4/24%) از نظر آنتی بادی IgG و در بین آنها
1 نمونه ( کل:4/0%-
بین موارد مثبت آنتی بادی :IgG 64/1% ) از نظر آنتی بادی IgM ضد توکسوپلاسما گوندی مثبت شدند. 31 نمونه از بین FFP (68/27% ) و 30 نمونه
(74/21%)
از بین PC دارای آنتی بادی IgG ضد
توکسوپلاسما گوندی بودند. نتایج حاصله˛ و به ویژه نتیجه به دست آمده از نظر وجود آنتی بادی IgM ضد انگل،
احتمال حضور انگل فعال را در فرآورده های خونی افزایش می دهد و از آنجایی که این
فرآورده ها در مراحل بعدی بیشتر جهت بیمارانی که به نوعی دچار نقص سیستم ایمنی
هستند، مصرف خواهد شد، توصیه می شود که غربالگری فرآورده های خونی از نظر انگل
توکسوپلاسما گوندی قبل از استفاده، صورت پذیرد.   

کلیدواژه‌ها