بررسی مقایسه‌ای آلودگی به سالمونلا و استافیلوکوکوس آرئوس در تخم مرغ‌های بومی و صنعتی در منطقه قم

نویسندگان

چکیده

خلاصه تخم مرغ در میان غذاهای با منشاء دامی، توانایی بالایی در انتقال عوامل بیماریزای قابل انتقال از غذا به انسان دارد. از سویی در صنایع غذایی، تخم مرغ برای تولیدات مختلف مانند مایونز، بستنی و دیگر غذاهای فراوری شده که بدون حرارت و یا نیم‌پخت مصرف می‌شود، به کار می‌رود. سالمونلا از معمول‌ترین عوامل تورم روده و مسمومیت‌های غذایی در جهان است. استافیلوکوکوس آرئوس، یکی از سه عامل عمده بیماریزایی است که توسط غذا در سطح جهان منتقل و سبب مسمومیت غذایی می‌شود. هدف این تحقیق، تعیین احتمال انتقال سالمونلا و استافیلوکوکوس آرئوس از طریق تخم مرغ به مصرف‌کننده است. در این بررسی در مجموع، 120 عدد تخم مرغ (60 عدد بومی و 60 عدد صنعتی) از مناطق مختلف شهرستان قم جمع‌آوری و در شرایط آسپتیک به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور بررسی سالمونلا پس از کشت محتویات تخم مرغ (زرده و سفیده) بر طبق روش مرجع، کلونی‌های مشکوک به سالمونلا در محیط‌های سه قندی حاوی آهن (TSI)، اوره و لیزین دکربوکسیلاز(LD) آگار تلقیح و پس از انجام آزمایش‌های تفریقی وسرولوژی، موارد مثبت مشخص شدند. به منظور بررسی استافیلوکوکوس آرئوس، پس از غنی‌سازی محتویات تخم مرغ (زرده و سفیده) در دمای 37 درجه به‌مدت 24 ساعت در محیط گوشت پخته (cooked meat) حاوی 10% نمک، در محیط برد پارکر آگار (Baird Parker) به مدت 48 ساعت انکوبه گردید. سپس کلونی‌های مشکوک مورد آزمایش کواگولاز قرار گرفت. نتایج نشان دادند که یک مورد از تخم مرغ‌های بومی (66/1%) آلوده به سالمونلا انتریتیدیس بوده ، اما هیچ‌یک از تخم مرغ‌های صنعتی آلوده نبوده است. از طرفی 24 (40%) عدد از 60 عدد تخم مرغ سنتی آلوده به استافیلوکوکوس آرئوس کواگولاز مثبت بود، در صورتی که تنها 2 (3/3%) عدد از تخم مرغ‌های صنعتی آلوده به این باکتری بودند؛ بنابراین مصرف تخم مرغ‌های سنتی بویژه در غذاهای حاوی تخم مرغ خام، مانند مایونز و دسرها خطرناک است. این نتایح، توجه بیشتر مراکز مسؤول نظارتی در کنترل تولید و عرضه تخم مرغ های سنتی را ضروری می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of contamination to Salmonella and Staphylococcus aureus in native and industrial hen’s eggs in Qhom areas

چکیده [English]

AbstractAmong foods with animal origin, the egg always has the potential ability to transfer foodborne pathogens which may cause diseases in human. In food industries, eggs is used for different purposes such as production of mayonnaise, spices foods, ice creams and other food products which could be consumed directly without any heating, cooking or half cooking. Salmonella is one of the most common causes of enteritis and food poisoning worldwide. Staphylococcus aureus is one of the three major causes of food borne illnesses around the world and a popular cause of food poisoning in public. The present investigation was performed to determine the probably transferring Salmonella and Staphylococcus aureus to consumers by hen’s eggs. In this research, totally 120 (60 native and 60 industrial) eggs were collected from different part of Qhom areas. The eggs immediately were transferred to microbiology laboratory in the aseptic condition. In order to determine Salmonella, after culturing the internal content of eggs (albumin and yolk) according to the reference conventional methods, the suspected colonies were inoculated in TSI, Urea and LD agar. Then the differential and serological tests were carried out and the Salmonella positive eggs were distinguished. Also about Staphylococcus aureus, after enriching the content of eggs (albumin and yolk) in 10% salt cooked meat medium at 37˚C for 24 hours and inoculation on Baird Parker agar, incubated at 37˚C for 48 hours. Then the suspected colonies were selected and the tube coagulase test was carried out on them. The results showed that one sample of 60 laying eggs (1/66%) was contaminated to salmonella enteritidis, but there was no any contamination in industrial eggs, while 24 (40%) samples of 60 native eggs were contaminated to coagulase positive Staphylococcus aureus, but there were only 2 (3/3%) samples contamination in industrial eggs, therefore according to the obtained results, the consumption of native hen’s eggs could be a threat for public health especially in raw consumption in some foods like mayonnaise, desserts etc. So more seriously monitoring of native egg producers should be considered by responsible authorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • Staphylococcus aureus
  • hen’s eggs
  • Qhom area