تعیین فون جوندگان در مناطقی از غرب کشور و بررسی آلودگی لیشمانیایی در جوندگان صحرایی آن منطقه

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: لیشمانیوز یکی از
مهمترین بیماری های عفونی جهان می باشد. لیشمانیوز جلدی عفونت ناشی از انگل تک
یاخته از جنس لیشمانیا می باشد، که مخزن آن معمولاً جوندگان تحت خانواده ژربیلینه
هستند. این بیماری در بیش از نیمی از استان های ایران به عنوان مشکل بهداشتی مطرح
می باشد. با توجه به اینکه اطلاعات کاملی مبنی بر وضعیت آلودگی به لیشمانیوز جلدی
در بین جوندگان مناطقی از غرب کشور وجود ندارد، هدف از این مطالعه بررسی فون
جوندگان و وضعیت آلودگی مناطق غرب کشور (مرز بین استان همدان و کردستان) به
لیشمانیوز جلدی بوده است. مواد و روش کار: در این مطالعه،
در 22 منطقه ای جغرافیایی به شعاع تقریبی 20 کیلومتر مربع به محوریت پایگاه
تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران (واقع در اکنلو همدان) در 10 روز در تابستان 1390،
با استفاده از 952 تله چوبی زنده گیر،
تعداد 46 سر جونده از گونه های مختلف صید گردید با کلید های شناسایی مورفولوژیکی
موجود، جوندگان تعیین گونه شدند. از این تعداد جونده، 39 سر Meriones
persicus،
4 سر Meriones vinogradovi و 3 سر Microtus socialis
irani
تشخیص داده شدند. از گوش جوندگان نمونه برداری و پس از استخراج DNA، نمونه ها با استفاده از Nested-PCR برای جستجوی
عامل لیشمانیوز جلدی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج و بحث: نتایج آزمایش Nested-PCR بر روی
تمام نمونه های گوش جوندگان صید شده برای
جستجوی عامل لیشمانیوز جلدی منفی بود.
برای هر مرحله از Nested-PCR از کنترل مثبت
لیشمانیا میجر و نیز کنترل منفی استفاده می شد.  نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه،
نشان داده شد که احتمالا لیشمانیوز جلدی مشکل بهداشتی قابل توجه در مناطق مورد
بررسی نمی باشد. پیشنهاد می شود که مطالعات تکمیلی بیشتری در سایر مناطق غرب کشور
جهت روشن تر شدن سیمای اپیدمیولوژیک این بیماری، انجام شود.    

کلیدواژه‌ها