بررسی تعداد وعلل ضبط لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان و زیان اقتصادی ناشی از آن در مدت6 ماه اول سال 1391

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: اهمیت بازرسی
بهداشتی لاشه طیور همواره جزئی از اصول بهداشت مواد غذایی می‌باشد که با عمل به
آن از شیوع بیماری توسط لاشه‌های آلوده جلوگیری به عمل می آید. در این بررسی گزارش تعداد
موارد و علل ضبط لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گلچین طیور سمنان در باره‌ی رمانی6 ماه اول سال
1391 مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش کار: اطلاعات مربوط
به کشتار و ضبط لاشه ها بطور روزانه جمع آوری شد و در پایان هر کشتار علت های
مختلف ضبط لاشه ها مشخص گردید. اطلاعات ابتدا به صورت هفتگی و سپس به صورت ماهیانه
با یکدیگر جمع گشتند. و در پایان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.  نتایج و بحث: نتایج این بررسی
نشان داد که در این دوره تعداد کشتار طیور دراین کشتارگاه 602622 قطعه بوده است که
در مجموع شامل 975/1570 تن مرغ زنده و 812/1146تن وزن مرغ پرکنده را شامل می شود.
از این تعداد، 4841 قطعه مرغ گوشتی که 81/0% از کل کشتار را شامل می شوند به وزن تقریبی
6/1 کیلوگرم به دلایل مختلف ضبط گردیده است که بدون در نظر گرفتن خسارت حمل ونقل و
هزینه دوره پرورش خسارت اقتصادی مرتبط با ضبط لاشه ها 348,552,000 ریال برآورد می
شود.قابل به ذکر است که تعداد تلفات در حین حمل 921 قطعه مرغ گوشتی است که 15/0% از کل لاشه ها
را شامل می گردد. تعداد موارد حذفی و درصد
آنها نسبت به کل لاشه های حذفی شامل: 84 لاشه(73/1% به علت سینوویت و آرتریت ، 90 لاشه (85/1% به علت لاشه های حرام و پخته شده،98 لاشه(2%) به علت ضربه
و کبودی ، 1822 لاشه(63/37%)
به علت لاغری مفرط،457 لاشه (44/9%) به علت آسیت و پریتونیت، 77 لاشه(59/1%) به علت تومور
جلدی و 2213 لاشه(7/45%)
به علت سندرم های تنفسی و سپتی سمیک می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از
کل لاشه های ضبطی بیشترین موارد حذفی را لاشه های سپتی سمی و لاغری مفرط تشکیل می
دهد، که در مجموع مقدار 33/83%
از کل لاشه های حذفی را تشکیل می دهند که خسارت اقتصادی ناشی از این دو
عامل290,520,000 ریال می باشد. به نظر می رسد با بهبود بخشیدن به شرایط پرورش،
واکسیناسیون ، ضدعفونی صحیح و مدیریت صحیح می توان از بروز این دو عامل که درصد
قابل توجهی از کل لاشه های ضبطی را تشکیل می دهند جلوگیری کرد.    

کلیدواژه‌ها