ارزیابی اثر مصرف سیر با دوز بالا بر میزان غلظت تری گلیسیرید و کلسترول خون در جوجه های گوشتی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: گزارشات متفاوت
و متناقضی در مورد تاثیر سیر بر چربی های خون ارائه شده است. در این میان مطالعات
متعددی بیانگر آثار سودمند سیر از جمله آثار ضد باکتریایی، ضد سرطان و ضد چربی خون
بوده است. همچنین در مطالعاتی اثر مصرف سیر در مقادیر بالا در مواردی مانند
پیشگیری یا درمان مسمومیت ها بررسی شده است. لیکن مصرف مقادیر بالای آن خود ممکن
است آثار مخربی بر بافت های بدن داشته و توکسیک به حساب آید. در این مطالعه تاثیر
سیر با دوز بالا بر میزان غلظت تری گلیسیرید و کلسترول سرم خون جوجه های گوشتی
بررسی شده است.  مواد و روش کار: تعداد 20 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از نژاد کاب
به طور تصادفی به دو گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه شاهد با جیره معمولی تغذیه شد
و به گروه آزمون از روز 22 تا 35 دوره پرورشی، پودر قرص سیر به میزان 400 میلی گرم
به ازای هر کیلوگرم وزن زنده خورانده شد. سپس از هر گروه از 5 قطعه جوجه خونگیری
به عمل آمد و نمونه ها جهت تعیین میزان غلظت تری گلیسیرید و کلسترول سرم به
آزمایشگاه دامپزشکی ارسال گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارSAS مورد مطالعه قرار گرفتند.  نتایج و بحث: مصرف سیر با دوز بالا تغییر معنی داری در میزان
غلظت تری گلیسیرید و کلسترول سرم خون جوجه ها ایجاد نکرد. لیکن مصرف آن در گروه
آزمون سبب کاهش سطح تری گلیسیرید و کلسترول (23/60 و 44/99 میلی گرم بر دسی لیتر)
نسبت به گروه شاهد (31/71 و 28/100 میلی گرم بر دسی لیتر) گردید (0.05  

کلیدواژه‌ها