بررسی فلور باکتریایی زنبور عسل در برخی از زنبوزستان های استان البرز

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: میکروفلور طبیعی
دستگاه گوارش زنبور عسل، شامل میکروارگانیسم های مختلف است. بعضی از این
میکروارگانیسم ها به فرایند هضم مواد غذایی کمک کرده و برخی در سنتز و جذب ویتامین
ها و مواد معدنی نقش دارند. همچنین حضور این میکروارگانیسم ها برای تجزیه پلی
ساکاریدها و تحریک سیستم ایمنی ضروری می باشد. تغییرات جیره غذ ایی، استفاده از
آنتی بوتیک ها برای درمان، تراکم بالای افراد گله ، جمعیت میکروفلور طبیعی روده را
تحت تاثیر قرار داده و آن را دچار تغییرا ت می کند. مواد و روش کار: در این بررسی که
در بهار، تابستان و پاییز سال 1390 صورت گرفت، نمونه های زنبور بالغ از 96 کندوی
14 زنبورستان مختلف در استان البرز جمع آوری گردید. این نمونه گیری به صورت تصادفی
از بین جمعیت داخل کندوها با استفاده از یک برس انجام پذیرفت. نمونه های زنبور جمع
آوری شده با رعایت شرایط زنجیره سرد به آزمایشگاه میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران ارسال گردید و با استفاده از روشهای معمول کشت میکروبی کشت داده
شدند. نتایج و بحث : نتایج به دست
آمده از این بررسی وجود باکتری‌های مختلف شامل: پزودوموناس فلورسنس، پزودومونالس آئروژنوزا،
گونه های مختلف باسیلوس، از جمله باسیلوی سرئوس و نیز اشریشیا کولای، سیتروباکتر فروندی،
کلبسیلا پنومونیه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و گونه های استرپتوکوکوس را به اثبات رساند.
استفاده مستمر از آنتی بیوتیک ها جمعیت میکروفلور طبیعی روده زنبور عسل را تحت
تاثیر قرار می دهد و از یک سو با از بین بردن میکروارگانیسم های مفید، زنبور عسل
را از فواید آنها بی بهره کرده و از سوی دیگر باعث ایجاد باکتری های مقاوم به آنتی
بیوتیک ها می گردد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که این مصرف مستمر وطولانی مدت
آنتی بیوتیک ها ممکن است منجر به حضور بقایای آنها در فراورده های غذایی شده و پس
از مدتی باعث ایجاد میکروارگانیسم های مقاوم به داروها در انسان گردد. از این رو
محدودیت استفاده از آنتی بیوتیک ها در تولیدات محصولات غذایی و استفاده از افزودنی
های مجاز همچون پروبیوتیک ها و اسسید سیتریک به جای آنها ضروری به نظر می رسد.    

کلیدواژه‌ها