جداسازی و شناسایی قارچ های مصرف کننده نفت خام در خاک های آلوده خوزستان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: فرآورده های
نفتی از پرمصرف ترین مواد شیمیایی در دنیای مدرن امروز محسوب می شوند. نفوذ
فرآورده های نفتی در اقتصاد جهانی شرایطی برای توزیع مقادیر زیادی از ترکیبات
پیچیده شامل صدها مولکول هیدروکربنی مختلف
و یک حجم عظیمی از لجن چرب، سرطان زا و مسموم کننده قوی ایجاد کرده است. استفاده
از میکروب های تجزیه کننده ترکیبات نفتی در واقع یکی از راهکارهای اولیه و مهم
برای حذف آلودگی های نفتی از محیط های مختلف به شمار می رود. گونه های بسیاری از
قارچ های شناخته شده، در محیط های آلوده به نفت یافت می شوند و هیدروکربن های نفتی
را تجزیه می کنند. مواد و روش کار: نمونه های خاک
از یک افق10-0 سانتی متری از سطح خاک آلوده شده به مواد نفتی با آلودگی های متفاوت
از شهرستان های استان خوزستان به ترتیب شامل اهواز، هفتکل، آغاجاری، امیدیه، تمبی،
مسجدسلیمان در فروردین و اردیبهشت سال1391جمع آوری شد. برای جداسازی قارچ های مصرف
کننده نفت خام از محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار حاوی 1درصد استرپتومایسین و
محیط نمکی حداقل حاوی 1درصد نفت خام استفاده شد. به این صورت قارچ هایی که روی
محیط PDA رشد کردند به محیط MSM منتقل شدند پلیت ها در دمای 2±28 به مدت یک هفته
انکوبه شدند که در طی آن قارچ هایی که در حال رشد بودند روی محیط PDA تا زمان به
دست آمدن کشت های خالص کشت مجدد شدند. همچنین رشد قارچ ها بر روی نفت با روش پخشیدگی چاهک نیز سنجیده شد. برای
شناسایی قارچ ها مطالعات مورفولوژیک، رنگ آمیزی توسط لاکتوفنول کاتن بلو، مشاهده
توسط میکروسکوپ نوری و مقایسه با مراجع تشریعی و توصیفی صورت گرفت. نتایج و بحث: روی هم رفته
بیست و پنج گونه قارچی( یازده جنس) از خاک های آلوده به قرار زیرجداسازی شد که
شامل هشت گونه آسپرژیلوس، چهار گونه
پنیسیلیوم، چهار گونه فوزاریوم، دو گونه آکرومونیوم، یک گونه کاندیدا، رودوترولا،
موکور، کانینگهاملا، رایزوپوس، آلترناریا و پسیلومایسس بودند. در این بررسی جنس
پنیسیلیوم و آسپرژیلوس غالب بودند. واضح است که تمامی جنس های جداشده قادر به مصرف
نفت خام ولی با نسبت های مختلف می باشند. در حال حاضر طبیعت با راه حل های کنترل
بیولوژیکی برای حذف آلاینده های پرخطر از محیط زیست مانوس تر است.   

کلیدواژه‌ها