مطالعه اثرات ناشی از تجویز ال- تیروکسین و متی مازول بر غده تیروئید، درجه حرارت و وزن بدن در خوکچه هندی

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: بررسی اثرات ناشی
از تجویز ال- تیروکسین و متی مازول بر غده تیروئید، درجه حرارت و وزن بدن در خوکچه
هندی مواد و روش کار: به منظور انجام
مطالعه تعداد 24 قطعه خوکچه هندی نر نژاد دانکین– هارتلی به طور تصادفی در 3 گروه زیر تقسیم‌بندی
شدند: گروه اول (شاهد)، گروه دوم (دریافت کننده ال- تیروکسین)، گروه سوم (دریافت
کننده متی مازول). ال-تیروکسین به میزان
100 میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن از راه داخل صفاقی به مدت 10 روز در خوکچه‌های
هندی گروه دوم تزریق شد. در حیوانات گروه سوم نیز متیمازول به مقدار روزانه 50
میلی گرم بر کیلوگرم در آب آشامیدنی به مدت 7 هفته تجویز شد. بعد از اتمام دوره درمان و گزارش مشاهدات
بالینی، توسط گاز مرگ با ترحم ایجاد
گردید. سپس غده تیروئید برای مطالعات هیستوپاتولوژیک برداشته و در فرمالین 10% ثابت شد. برای
بررسی نمونه از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین استفاده شد. تغییراتی که در بررسی
هیستوپاتولوژیک مورد توجه قرار گرفتند موارد زیر را در بر می گرفتند: یکدستی و
یکنواخت بودن اندازه فولیکول ها، تراکم ماده کلوئیدی داخل مجرا و اندازه ارتفاع
سلول های دیواره فولیکول ها. داده‌ها به
صورت میانگین خطای معیار میانگین بیان
شدند. P

کلیدواژه‌ها