بررسی پاتولوژیک اثرات مسمومیت با فلوراید در مغز رت

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: با توجه به
اینکه فلوئور دارای مصارف گوناگونی هست،باید توجه داشت که مصرف زیاد آن نه تنها
مفید نمیباشد بلکه اثرات مضری را برای بافتهای مختلف بدن از جمله مغز بر جا
میگذارد.در این بررسی مغز رت های نژاد ویستار که در معرض فلوئور قرار گرفته بودند
مورد مطالعه قرار گرفت. 16 رت نرکه از مرکز حیوانات ازمایشگاهی انتخاب شده بودند،
به 4 گروه تقسیم شدند. گروه 1 به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شده وگروه های دیگر به ترتیب 7،5،2
mg/kg از سدیم فلوراید
را دریافت کردند. بعد از 2 ماه حیوانات اسان کشی شدند. گروهی که 2
mg/kg را دریافت کرده
بودند، تغییر قابل توجهی در بافت مغزشان مشاهده نشد،در صورتی که در دو گروه
دیگرتغییرات نورودژنراتیو قابل توجهی در هیپوکامپ،آمیگدالا،قشر خاکستری و مخچه
دیده شد.این تغییرات شامل کاهش سایز و تعداد نورون ها در تمامی نواحی،کاهش در تعداد سلول های پورکنژ در مخچه و نشانه
هایی از کروماتولیز و گلیوزیز در قشر بود.این تغییرات بافتی بیانگر اثرات سمی دوز بالای دریافتی فلوراید در مراحل اولیه
زندگی بر روی رشد،تمایزوسازمان دهی سلولی در مغز رتها هست.        

کلیدواژه‌ها