مقایسه اثرات حفاظتی عصاره های هیدرو الکلی گیاهان چای سبز(Camellia Sinensis) و سیلی مارین(Silybum Marianum) در کاهش ضایعات نفروپاتولوژیک و تغییرات فاکتورهای خونی ایجاد شده توسط جنتامایسین در رت.

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: اصلی ترین عارضه
تجویز جنتامایسین مسمومیت کلیه می باشد. ممکن است از نارسایی کلیه تا نکروز حاد
لوله ای و اسیب های ثانویه قسمت بینابینی را موجب شود. مطالعه حاضر جهت ارزیابی
مقایسه ای بین گیاهان سیلی مارین و چای سبز در تخفیف و کاهش تغییرات بیوشیمیایی
مولفه های سرمی (BUN,ALB,URIC ACID,CREA) در رت های
نژاد ویستار طراحی گردید. مواد و روش کار: در این مطالعه
تجربی،از تعداد 32 سر رت استفاده گردید که در 4 گروه 8 تایی به ترتیب شاهد،دریافت
کننده جنتامایسین با دوز  5mg/kg/Ip/30،دریافت کننده چای سبز با دوز 350mg/kg/oral
/30 و جنتامایسین با
دوز 5mg/kg/Ip/30 و دریافت کننده سیلی مارین با دوز  350mg/kg/Ip/30
و جنتامایسین با دوز 5mg/kg/Ip/30
تقسیم بندی شده ،پس از 30 روز تزریقات و
گاواژ در هر گروه، روز سی و یکم خونگیری و جداسازی بافت کلیه از رت ها صورت گرفت. نتایج و بحث: نتایج بیوشیمیایی که با استفاده از آزمون های
آماری ANOVA و به روش TUKEY ارزشیابی
گردید و سطح معنی داری

کلیدواژه‌ها