شناسایی و تمایز گونه های مهم تیلریا توسط تکنیک LAMP) Loop-mediated isothermal amplification) ومقایسه آن با روش PCR وسایر روشهای متداول

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بیماری تیلریوز
یکی از بیماریهای مهم و خطرناک مناطق گرمسیری و تحت گرمسیری می باشد که همه ساله
در این مناطق مخصوصا ایران خسارت اقتصادی فراوانی را به صنعت دامپروری تحمیل می
کند.هدف معرفی و کاربرد LAMP در ردیابی
انگل تیلریا ومقایسه آن با سایر روش های متداول آزمایشگاهی می باشد.LAMP یک تکنیک
پیشرفته مولکولی تکثیر DNA است که به عنوان روشی سریع
(حدود60-40دقیقه)، اختصاصی و ارزان جهت ردیابی پاتوژن ها پیشنهاد می گردد.LAMP برخلاف PCR مرحله دناتوره
کردن DNA دورشته ای را نداشته و کلیه مراحل تکثیرDNA تحت شرایط
ایزوترمال 65-60درجه سانتیگراد بوده ونیازی به ترموسایکلر ندارد.LAMP نیازمند معرف
های خاص و تجهیزات پیشرفته نبوده ،اجرای آن آسان و بررسی نتایج بدون استفاده
ازنشانگرهای فلورسنت امکان پذیراست.  نتایج و بحث: گونه های مختلف تیلریا انگل های خونی درون سلولی منتقله
توسط کنه ها هستند که در میزبانان خود عفونت های خفیف تا شدید ایجاد می نمایند.روش
های متداول آزمایشگاهی مانند: مشاهده انگل در گسترش خون و یا مواد آسپیره شده از غددلنفاوی رنگ شده با
گیمسابه دلیل شناسایی موارد حاد عفونت
ومحدودیت برای ردیابی ناقلین وتست های سرولوژی از جمله الایزا وایمونوفلورسنت آنتی
بادی غیر مستقیم به علت وجود واکنش های ایمنی متقاطع حساسیت وویژگی پایینی
دارند.روش PCR نیزعلی رغم داشتن حساسیت و ویژگی بسیار به دلیل هزینه بالا کاربرد محدودی دارد.در سال
های اخیر روش های مو لکولی مانند تکنیک LAMP که نسبت به PCR دارای مزایایی
چون: حساسیت و اختصاصیت بالاتر ،سریعتر ،آسانتروارزانتر می باشد ، به طور فزاینده
ای جهت رد یابی انگل های مختلف به کار
رفته است.طبق مطالعات انجام گرفته به روشLAMP که از ژن های18s rRNAو سکانس ITS جهت رد یابی تیلریا آنولاتا ، ژن P33 برای ردیابی
تیلریا سرژنتی ،ژن های P150 وPIM جهت ردیابی
تیلریا پاروا و سکانس ITS با هدف تمایز گونه ها استفاده شده ،این
تکنیک از حساسیت و ویژگی بالاتری نسبت به PCR برخورداربوده
است.با توجه به پیشرفت های اخیر و نیز شیوع ،اهمیت بهداشتی و اقتصادی این بیماری و
ارزش بالای ردیابی سریع و اختصاصی پاتوژن ها ،تغییر در روند های متداول آزمایشگاهی
قابل تامل می باشد.  

کلیدواژه‌ها