بررسی سرواپیدمیولوژی تیلریا لستوکاردی در 10 منطقه ایران با روش ELISA بر پایه ی پروتئین نوترکیب

نویسندگان

چکیده

 گونه های تیلریا، نشخوارکنندگان اهلی ووحشی رادرمناطق
گرمسیری ونیمه گرمسیری جهان آلوده می کنند. دوگونه تیلریا لستوکاردی وتیلریا اویس
به عنوان عوامل  ایجادکننده تیلریوزگوسفندی درایران درنظرگرفته می شوند ولی
جوانب اپیدمیولوژیک تیلریوزگوسفندی درایران به خوبی درک نشده است، شناسایی گونه
های  تیلریامعمولاًبرپایه تشخیص پیروپلاسم انگل درگسترش خون رنگ
آمیزی شده باگیمسامی باشد. ولی گونه های مختلف تیلریا ازلحاظ مورفولوژی شبیه بود ه
وتشخیص پیروپلاسم هابه خصوص دردامهای حامل که درآنهاتعدادکمی ازاریتروسیت ها آلوده
هستند،آسان نمی باشدوعموماً تمایزگونه ها ی پاتوژن ازغیرپاتوژن که ممکن است بهصورت
همزمان دریک میزبان رخ دهند،بااین روش غیرممکن است. لذابایدازروشهایی که حساسیت
وویژگی بالایی دارنداستفاده شود. دراین بررسی باتوجه به امکانات  موجودسعی گردید
مطالعه وسیعی ازلحاظ سرولوژی روی دامهای 10 منطقه (لار،سمنان، فردوس مشهد ،
زابل،گرگان،ساری، رشت، اهواز، ارومیه وایلام) به روشELISAصورت
گیرد،چون اصولاًتاقبل ازاین تحقیق مطالعات پراکنده درایران صورت گرفته بودومااین
روش راباروش گسترش خونی نیزمقایسه کرده ونتایج آن موردبررسی قرارگرفت. دراین
مطالعه بااستفاده از ELISA برپایه پروتئین نوترکیب به بررسی
سرواپیدمیولوژی آلودگی باتیلریالستوکاردی 339 نمونه جمع آوری شده از 10 منطقه
پرداختیم که ازمجموعه 339 نمونه باتعیین cut off 189نمونه (75/55%) مثبت بودندولی بابررسی میکروسکوپی تنها16% (500/80)
نمونه هامثبت تشخیص داده شدند.      

کلیدواژه‌ها