تشخیص Macrorhabdus ornithogaster در پرندگان زینتی ارجاعی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: Macrorhabdus ornithogaster یک مخمر آسکومیست آنامورفیک است که فقط در
معده پرندگان یافت می شود.عفونت اغلب خوش خیم است اما در بعضی از گونه های پرندگان
تحت شرایطی می تواند ایجاد بیماری کند. رشد M. ornithogaster
در شرایط آزمایشگاهی موفقیت آمیز نبوده است. با توجه به نگهداری پرندگان زینتی
مختلف کنار هم و امکان انتقال ارگانیسم M. ornithogaster
به پرندگان، خطر انتقال بیماری در این پرندگان وجود دارد. مواد و روش کار : تعداد
30 قطعه مرغ عشق و 15 قطعه فنچ نر و ماده به ترتیب با سنین 4 و 2 ماه با علائم بی
حالی، بی اشتهایی، ژولیدگی پر، دفع دانه های هضم نشده و در برخی موارد برگرداندن غذا به کلینیک دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید
باهنر کرمان ارجاع داده شد .پس از انجام معاینات بالینی ،کالبد گشایی صورت پذیرفت
از مخاط پیش معده گسترش تهیه و با روش گیمسا رنگ آمیزی شد. نتایج و بحث: در معاینات
کلینیکی لاغری، ژولیدگی و عدم شفافیت پرهای پوششی برخی پرندگان دیده شد و چسبندگی
مدفوع به اطراف کلواک و اسهال تیره نمایانگر وجود اشکال در فرایند هضم و جذب مواد
غذایی بود. غذای هضم نشده نیز در کف قفس دیده می شد که نشان دهنده برگشت غذای
خورده شده توسط پرنده بود. در کالبد گشایی انجام شده از سه قطعه پرنده ، افزایش
ترشحات موکوسی در پیش معده و افزایش ضخامت دیواره پیش معده دیده می شد. در سایر
ارگانها علائم پاتولوژیک دیده نشد. پس از تهیه گسترش میکروسکوپیک از مخاط پیش معده
و رنگ آمیزی گیمسا، تعداد زیادی اجرام با سیل میله ای و کشیده دیده شد. در بررسی
های کلینیکی اجرام دیده شده در گسترش های
تهیه شده از مخاط پیش معده، M. ornithogaster
تشخیص داده شد. با توجه به نگهداری پرندگان زینتی مختلف کنار هم و امکان انتقال
ارگانیسم M. ornithogaster
به پرندگان انجام اقدامات بهداشتی و درمان مناسب جهت کنترل و پیشگیری از سرایت
بیماری در این دسته از پرندگان ضروری به
نظر می رسد.  

کلیدواژه‌ها