تشخیص مولکولی و تعیین گونه های آناپلاسما در گوسفندان منطقه اهواز

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف : آناپلاسموز گوسفندی یک بیماری ریکتزیایی با ناقل کنه ای می
باشد که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری شایع است. آناپلاسما بر روی گسترش های
خونی ممکن است با اجسام هاول جولی و یا اشکال درمان شده انگل تیلریا اشتباه گردد.  مواد و روش کار: در
مطالعه حاضر، روش PCR-RFLP بر اساس ژن
پروتئین سطحی اصلی 4 (MSP4) جهت ردیابی
آلودگی به آناپلاسما در نمونه های خون اخذ شده از 119 گوسفند نواحی مختلف اهواز و
اطراف آن مورد استفاده قرار گرفت.  نتایج و بحث: میزان آلودگی
آناپلاسمایی یافت شده در نمونه ها به روش PCR ، 4/87% (119/104)
بود. در مقابل با روش معمول بررسی میکروسکوپی گسترش های خونی، اجرام آناپلاسمایی
تنها در 6/33%(119/40)
از نمونه ها مشاهده شد. ارزیابی RFLP نشان داد که تمامی نمونه های PCR مثبت، از گونه
آناپلاسما اوویس بودند. همچنین آلودگی همزمان با آناپلاسما مارژیناله برای اولین
بار در ایران در 50%
(104/52) نمونه های خون گوسفندان آلوده به آناپلاسما دیده شد. این یافته ها بیانگر
حساسیت بالاتر PCR نسبت به روش های متداول میکروسکوپی در تشخیص
آناپلاسموز به ویژه در دام های حامل می باشد. همچنین مطالعه حاضر نشان داد
آناپلاسموز گوسفند ناشی از آناپلاسما اویس و آناپلاسما مارژیناله در منطقه اهواز،
واقع در جنوب غربی ایران، موجود بوده و از شیوع بالایی برخوردار است. این اولین
گزارش در نوع خود در این ناحیه است.      

کلیدواژه‌ها