بررسی میزان تروپونین قلبی و ارتباط آن با غلظت هوموسیستئین و برخی پارامترهای مرتبط با ادم ریوی در تیلریوز گاوی

نویسنده

چکیده

 به منظور بررسی میزان تروپونین قلبی و ارتباط آن با غلظت
هوموسیستئین و برخی پارامترهای مرتبط با ادم ریوی در تیلریوز گاوی، دو گروه گاو
سالم و مبتلا به تیلریوز در نظر گرفته شدند. از 10 رأس گاو سالم و تیلریوز منفی و
از 50 رأس گاو مبتلا به تیلریوز خونگیری به عمل آمد. پارامترهای هماتولوژیک، میزان
تروپونین، هوموسیستئین، آنزیمهای AST، ALT، CK و LDH در هر دو گروه
اندازه‌گیری شدند.  نتایج نشان داد که در حیوانات مبتلا به تیلریوز میزان
تروپونین، هوموسیستئین، AST، ALT، CK و LDH افزایش پیدا
کرده است. افزایش میزان تمامی این عوامل احتمالاً مؤید آسیب‌های
قلبی – عروقی است که نهایتاً منجر به تجمع مایع و ادم ریوی در
تیلریوز گاوی خواهد شد.       

کلیدواژه‌ها