شناسایی ژنهای بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLS) متعلق به گروههای b‏laCTX-M ، blaTEM و blaSHV درجدایه های اشریشیاکلی بدست آمده از نمونه های مدفوع طیور در منطقه ارومیه

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بتالاکتامازهای
وسیع الطیف (ESBLs) به عنوان یکی از مهمترین مکانیسم‌های
مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های
گروه بتالاکتام در باکتری‌های گرم
منفی شناخته شده و به سرعت در سراسر جهان در حال افزایش هستند. این موضوع به ‌عنوان
یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی و درمانی نو ظهور در سطح دنیا مطرح است. اشریشیاکلی
به عنوان فلور طبیعی دستگاه گوارش نقش مهمی در انتقال ژن‌های
مقاومت دارد. مصرف روزافزون آنتی‌بیوتیک‌های
گروه بتالاکتام در دام‌ها و
طیور سبب شیوع سویه‌های باکتریایی مقاوم شده است بطوریکه باکتری‌های
مقاوم به وفور از طریق مدفوع دفع شده و با آلوده نمودن آب، محصولات گیاهی، گوشت و
فرآورده‌های لبنی به انسان منتقل شده و سبب بروز مقاومت و کاهش اثر
بخشی آنتی‌بیوتیک‌ها در
درمان بیماری‌های انسان می‌شوند.
این موضوع از لحاظ بهداشت عمومی حائز اهمیت می‌باشد،
لذا هدف از این مطالعه ارزیابی حضور ژن‌های blaCTX-M،
blaTEM و blaSHV در جدایه‌های
اشریشیاکلی بدست آمده از نمونه‌های
مدفوع طیور می‌باشد. مواد و روش کار: در این تحقیق 56
جدایه اشریشیاکلی با استفاده از ویژگی‌های
کشت، خصوصیات بیوشیمیایی و تکثیر ژن کد کننده 23S rRNA اختصاصی گونه اشریشیاکلی شناسایی شده و سپس
با استفاده از روش PCR حضور ژنهای کد کننده بتالاکتامازهای وسیع
الطیف مربوط به خانواده‌های CTX-M، TEM
و SHV مورد ارزیابی
قرار گرفتند. نتایج و بحث: از مجموع 56 جدایه
اشریشیاکلی مورد مطالعه 26 جدایه (4/46%) دارای ژن blaCTX-M و 15 جدایه (7/26%)
دارای ژن blaTEM
بودند. در حالیکه ژن blaSHV
در هیچکدام از جدایه‌ها شناسایی نگردید. همچنین 9 جدایه (16%) به طور همزمان
دارای هر دو ژن blaCTX-M و blaTEM بودند و در 6 جدایه (7/10%)
تنها ژن blaTEM
و در 17 جدایه (3/30%) تنها ژن blaCTX-M وجود داشت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان
می‌دهند که اشریشیاکلی‌های
کومنسال دستگاه گوارش مخزنی برای بتالاکتامازهای وسیع الطیف بویژه از نوع CTX-M و TEM
بوده که این موضوع از لحاظ بهداشت عمومی و انتقال مقاومت‌های
آنتی‌بیوتیکی به انسان دارای اهمیت می باشد.  

کلیدواژه‌ها