اولین گزارش کک لپتوپسیلا آتیوپیکوس آتیوپیکوس در ایران

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: کک ها انگل های
خارجی پستانداران و پرندگان بوده و نقش
برجسته ای در انتقال بیماری هایی مانند تولارمی، تیفوس موشی و طاعون را عهده دار می باشند. مرگ و میر انسانی در
آغاز قرن بیستم بدلیل شیوع طاعون را می توان از جمله موارد اهمیت کک ها در پزشکی
دانست و از نظر انتقال اجرام بیماریزا در حیوانات و این که طیف وسیعی از میزبان ها ، خصوصا جوندگان و
حیوانات اهلی در ارتباط مستقیم با انسان ها را شامل می شوند در دامپزشکی نیز حائز اهمیت هستند. از این رو مطالعه در
جهت شناسایی جنس وگونه کک های ایران و اجرام بیماریزای
منقله از آنها امری لازو و ضروری می باشد.  مواد و روش کار: در طی بررسی انجام گرفته بر روی انگل های خارجی
هفت موش خانگی در شهر شهمیرزاد، تعداد 15 کک (8 کک نر و 7کک ماده ) جمع آوری شد. تعدادی از کک های جمع
آوری شده، جهت مطالعه میکروسکوپی، شفاف سازی ، آبگیری و با کاندا بالزام مونته
شدند نتایج و بحث : پس از بررسی دقیق
ویژگی های ریخت شناسی کک های جمع آوری شده ، بر اساس کلید های تشخیصی اسمیت 1951 ،
جنس و گونه تمامی آنها، لپتوپسیلا آتیوپیکوس آتیوپیکوس تشخیص داده شد. از آنجایی
که کک های جنس لپتوپسیلا گونه های آتیوپیکوس و سیگنیس به عنوان ناقلین طاعون در
گزارش گراتز (1992) و سرویس (2004) مطرح هستند و همچنین توسط کریستوز و همکاران
(2010) به عنوان ناقل ریکتزیا تیفی که
عامل تیفوس موشی در انسان می باشد معرفی شده اند. لذا شناسایی و گزارش این جنس و گونه از کک برای اولین بار در ایران
و همچنین جدا نمودن آن از موش خانگی، بدلیل مجاورت بیشتر با جوامع انسانی از اهمیت
بسزایی برخوردار بوده و نیاز به مطالعات
بیشتری در زمینه تاکسونمی کک ها در ایران و همچنین بررسی بیماری های عفونی منتقله
توسط آنها می باشد.   

کلیدواژه‌ها