بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سالمونلا، جدا سازی شده از گوساله های اسهالی در مشهد (تابستان 1390)

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های بیماری
زا، در کنار شناسایی به موقع موارد مبتلا به آن ها همواره یکی از راه های موثر در
اتخاذ تصمیم های درست در جهت درمان مبتلایان بوده است. باکتری سالمونلا یکی از
عوامل مهم التهاب روده و معده در سطح گله های گاو و گوساله می باشد. مطالعه ی حاضر
به بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری سالمونلا می پردازد که طی تابستان 1391 از
گوساله های اسهالی در مشهد جدا سازی شده است. مواد و روش کار: در این مطالعه از
30 گوساله ی مبتلا به اسهال در دو مزرعه ی پرورشی متفاوت در مشهد طی تابستان سال
1391، نمونه مدفوع اخذ شد و پس از غنی سازی آن ها در محیط سلنیت F براث، بر روی
محیط SS agar کشت داده شد. بر روی پرگنه های مشکوک، آزمون
های بیوشیمیایی شامل کشت در محیط های TSI، نیترات آگار، MR-VP، اوره آگار،
سیمون سیترات آگار وSIM انجام گرفت. در نهایت بر روی نمونه های تایید شده از لحاظ سالمونلا، در
محیط کشت مولر هینتون آزمون آنتی بیوگرام صورت پذیرفت. نتایج و بحث: در میان نمونه
های مدفوع مربوط به گوساله های اسهالی، تنها از 2 مورد (6.6%)، سالمونلا
جداسازی شد. نتیجه ی تست آنتی بیوگرام از این قرار بود که: تنها یکی از جدایه ها،
به انروفلوکساسین، دانوفلوکساسین، فلومکویین، داکسی سایکلین، نئومایسین، و
تریمتوپریم حساس بود. همچنین هر دو جدایه نسبت به دای فلوکساسین، فلورفنیکل،
جنتامایسین، لینکواسپکتین، سفالکسین و تتراسایکلین دارای حساسیت بودند. با توجه به
نتایج حاصله و شیوع 6.6%
سالمونلا در دو مزرعه ی گاو داری مورد مطالعه، و همچنن تنوع در مقاومت های دارویی
که در جدایه های سالمونلا محتمل است، پایش و سنجش حضور این باکتری در جهت تشخیص، و
انجام آزمون آنتی بیوگرام برای انتخاب دارویی مناسب در جهت درمان الزامی می نماید.  

کلیدواژه‌ها