بررسی عیار سرمی ماکیان تخمگذار بر علیه بیماری برونشیت عفونی پیش از آغاز تخمگذاری

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: برونشیت عفونی
نوعی بیماری ویروسی با شیوع جهانی است که تاثیرات ماندگار و جبران ناپذیر این
بیماری در طیور تخمگذار به واسطهء عفونت دستگاه تناسلی به ویژه در سنین آغازین و
نارسایی کلیوی عمدتا پس از انتقال به قفس می تواند موجب نقص در عملکرد گله طی
دورهء تخمگذاری گردد. به علاوه، سطح پائین ایمنی در ابتدای تولید، نمایانگر حضور
خطر بالای ابتلا به بیماری در اوج تولید خواهد بود. لذا هدف از انجام این مطالعه
تعیین سطح پادتن های سرمی ضد ویروس برونشیت عفونی در گله های تخمگذار قبل از شروع
تولید بود. مواد و روش کار: به منظور تعیین
سطح ایمنی سرمی در10 گلهء تخمگذار، در سن 17هفتگی و پیش از آغاز تولید، تعداد
18عدد نمونهء خون از هر یک از گله ها ( مجموعا 180 نمونه خون) به صورت تصادفی اخذ
گردید. به منظور تعیین عیار سرمی هر یک از نمونه ها بر علیه بیماری برونشیت عفونی،
از آزمون الایزا و کیت تجاری IDEXX استفاده شد. در هر نوبت تعداد دو نمونهء
شاهد مثبت و دو نمونهء شاهد منفی جهت ارزیابی صحت آزمون اضافه گردید. نتایج حاصل،
به کمک راهنمای شرکت سازندهء کیت و با توجه به واکسیناسیون صورت گرفته تفسیرگردید. نتایج و بحث: از مجموع 180
نمونهء سرمی، تعداد 68 نمونه (مربوط به 3 گله) در محدودهء مورد انتظار از واکسن
(10.000>) و تعداد 112 نمونه (مربوط به 7 گله) در محدودهء مشکوک به بیماری
(10.000

کلیدواژه‌ها