تشخیص یک مورد سندرم میلودیسپلاستیک (MDS-RAEB) در گربه نژاد مو کوتاه اهلی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف :سندرم
میلودیسپلاستیک (MDS)، ناهنجاری هماتوپویتیک است که به وسیله
تغییرات دیسپلاستیک سلول های پیش ساز خونی مشخص و منجر به خونسازی غیر موثر در مغز
استخوان و سیتوپنی در خون محیطی می شود. امروزه در دامپزشکی تشخیص و طبقه بندی
نئوپلاسم های خون در سگ و گربه بر اساس طبق بندی FAB توسعه یافته
است. ناهنجاری خونی مربوط به دیسپلازی سلول های خون مجموعا به عنوان سندرم
میلودیسپلاستیک در سیستم FAB دسته بندی می شوند. گزارش شده است که 5/21
درصد گربه های دچار ناهنجاری میلوپرالیفراتیو در گروه MDS قرار می
گیرند. در سگ ها این سندرم کمیاب است. نشانه های هماتولوژیک تقریبا همیشه با نوعی
از سیتوپنی که این ممکن است شامل یک یا چند ناهنجاری مثل آنمی جبران ناپذیر،
ترومبوسیتوپنی و نوتروپنی باشد همراه است. سلولاریتی مغز استخوان متفاوت است.
تشخیص MDS بر اساس شمارش سلول های بلاست در مغز
استخوان و تغییرات دیسپلاستیک سلول های خونساز است. مواد و روش کار:گربه مو کوتاه
اهلی 2 ساله با تاریخچه بی اشتهایی، دپرسیون و اسهال به درمانگاه آموزشی دانشکده
دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع شد. نشانه های بالینی شامل کمرنگی مخاطات، تورم غدد
لنفاوی و زمینگیری بود. حیوان تحت مایع درمانی قرار گرفت و آزمایش خون کامل و
آسپیراسیون مغز استخوان به منظور بررسی مرفولوژی سلول ها انجام شد. نتایج و بحث: نتیجه آزمایش
خون کامل آنمی جبران ناپذیر ماکروسیتیک نرموکرومیک و لکوسیتوز (8/49×103 در
میکرولیتر) را نشان داد. در اسمیر خون محیطی 3درصد متامیلوسیت، 2درصد میلوسیت،
1درصد پرومیلوسیت و 1درصد میلوبلاست و همچنین تغییرات دسیپلاستیک ( شامل
هایپرسگمانتاسیون نوتروفیل ها، هایپوسگمانتاسیون نوتروفیل ها، پلاکت های غول پیکر)
مشاهده شد. مایکوپلاسما هموفلیس نیز بر سطح اریتروسیت ها دیده شد. آزمایش مغز استخوان
سلولار بودن آن با افزایش نسبت سلول های میلوییدی به اریتروییدی و 2/9درصد
میلوبلاست، 5درصد دیسپلازی در رده میلوییدی و 50درصد دیسپلازی در رده اریتروییدی
را نشان داد. در نهایت، بر اساس طبقه بندی FAB و نتایج
آزمایش سیتومرفولوژی تشخیص سندرم میلودیسپلازی با آنمی رفرکتوری و بلاست فراوان (MDS-RAEB) قطعی
گردید.   

کلیدواژه‌ها