تشخیص گونه های پاتوژن و ساپروفیت لپتوسپیرا از نمونه های آب و خاک محیطی بدست آمده از نواحی بومی در قسمت های شمالی ایران با استفاده از تکنیک pcr

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: لپتوسپیروزیس
یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و دام است که بوسیله گونه های مختلف
لپتوسپیرا به وجود می آید. جنس لپتوسپیرا شامل گونه های ساپروفیت و پاتوژن می
باشد. لپتوسپیرا های پاتوژن از طریق ادرار حیوانات آلوده مثل جوندگان یا حیوانات
اهلی (سگ، گاو، گوسفند، خوک) در محیط پخش می شوند و در انسان بوسیله تماس مستقیم و
غیر مستقیم با محیط آلوده، عفونت ایجاد می کنند. این عفونت به طور گسترده ای دارای
پراکندگی جغرافیایی است و در نواحی با شرایط آب و هوایی معتدل، نواحی گرمسیری و
زیر گرمسیری رخ می دهد. این بیماری در استان های شمالی ایران، )مازندران و
گیلان( بیماری بومی تلقی شده و خطر آلودگی
با سویه های پاتوژن آن بالا است.  مواد و روش کار: 70 عدد نمونه از
آب و خاک در بهار 1391 از حومه شهرستان تنکابن واقع در شمال ایران جمع‌آوری
گردید. برای جداسازی گونه ‌های
لپتوسپیرا از آب و خاک فیلترهای غشایی با دو منفذ مختلف بکار گرفته شد.‌ مایع فیلتر
شده به محیط EMJHتلقیح و به مدت 1 ماه در %30 انکوبه شد. بعد از غنی سازی، DNA باکتری ها توسط روش فنل- کلروفوم استخراج
گردید. برای تشخیص گونه‌های
پاتوژن و ساپروفیت لپتوسپیرا از تکنیکPCR با پرایمرهای ، Lip32 و16S rRNA استفاده
شد. نتایج و بحث: از مجموع 70
نمونه جمع آوری شده به کمک تکنیکPCR ، تعداد 18 سویه شناسایی شد که از این تعداد
16 سویه ساپروفیت و 2 سویه پاتوژن تشخیص داده شد. از اینرو میزان شیوع این باکتری
در منطقه مورد تحقیق 7/25 درصد ارزیابی گردید. تکنیکPCR که با استفاده از دو جفت پرایمر فوق الذکر
صورت پذیرفت علاوه بر اینکه امکان شناسایی گونه های لپتوسپیرا در نمونه های آب و خاک را فراهم کرد،
توانست بین گونه های پاتوژن و ساپروفیت آن نیز تمایز حاصل نماید.      

کلیدواژه‌ها