بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در استان همدان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: سقط جنین که از
عوامل مهم زیان های اقتصادی در گله های گوسفند و بز به شمار می آید، توسط عوامل
مختلف عفونی ایجاد می شود. باکتری ها، مهمترین علت سقط جنین های عفونی در دام های
اهلی هستند. در این مطالعه مقطعی، که با هدف تعیین میزان شیوع عوامل باکتریایی در
جنین های سقط شده گوسفند در استان همدان صورت پذیرفت،   مواد و روش کار: 226 نمونه جنین
سقط شده ارجاعی توسط دامداران استان همدان طی سال های 1388 و 1389 به آزمایشگاه
مرکزی اداره کل دامپزشکی همدان منتقل و مورد آزمایش قرار گرفتند. عوامل باکتریایی
از 61 نمونه(99/26%) [ 12 نمونه بروسلا(3/5%)،
1 نمونه کمپیلوباکتر(44/0%)، 37 نمونه اشریشیا کولی(37/16%)
و 11 نمونه سایر باکتری ها (87/4%)]جداسازی
گردید.    نتایج و بحث: نتایج حاصله حاکی از نقش کم رنگ عوامل
باکتریایی بخصوص بروسلا در نمونه های بررسی شده می باشد. بررسی عوامل ویروسی و
انگلی مسبب سقط(همانند بیماری مرزی، بلوتانگ و توکسوپلاسما) جهت کسب اطلاعات در
این زمینه و تعیین میزان سهم آنها در بروز سقط در منطقه ضروری به نظر می رسد.
همچنین برنامه ریزی و اجرای موازین علمی در راستای اهمیت به عوامل مدیریتی سقط
جنین می تواند نقش بسیار موثری در کاهش آن و جلوگیری از زیان های حاصله داشته
باشد. : 

کلیدواژه‌ها