وقوع مسمومیت با موننزین دریک دامداری گاو شیری در اطراف تهران

نویسنده

چکیده

 موننزین به عنوان یک آنتی بیوتیک آینوفوریک در مکمل غذایی در کنترل بیماری کوکسیدیوز و
محرک رشد در صنعت طیور و گاو مورد استفاده قرار می گیرد. ولی اسب بسیار حساس بوده
و موجب بروز مسمومیت در این دام می گردد این مسمومیت در یک دامداری گاو شیری بزرگ
در اطراف تهران بروز نموده است. علائم بالینی دامهایی که مبتلا بودند شامل: بی
اشتهایی و در نهایت زمینگیری بوده است. مسمومیت فوق تنها در بخشی از گاوهای گله
بروزنموده بود که کنستانتره جدید در یافت نموده و کنسانتره فوق واجد پودر ماهی،
مکمل های ویتامینی، مشهی های غذایی مثل موننزین بوده است . حداقل 7 مورد از گاوهای
مبتلا علائم بالینی بارزی نشان دادند که یک مورد آن جهت تشخیص بیماری پس از آسان
کشی کالبد گشایی گردید و بقیه مورد درمان علامتی قرار گرفتند. پس از کالبد گشایی
علائم مشاهده شده در بازرسی ماکروسکوپیک و آزمون ریز بینی نتایج زیر حاصل
گردید.نقاط خونریزی درسطح احشا و اپیکارد قلب مشاهده گردید، بعلاوه در مغز بویژه
در ناحیه مخچه خونریزی یکطرفی کاملا واضح بود.کلیه رنگ پریده و متورم به نظر می
رسید و کبد متورم ورنگ پریده بود، در آزمون ریز بینی مهمترین علامت در کلیه نفروز
همراه با نقاط خونریزی مشاهده گردید.واضحترین تغییر در کبد تغییر چربی در سلولهای
کبدی را شامل میشد.مغز علائم ادم و خونریزی در ناحیه مخچه را به خوبی نشان داد ریه
ها مبتلا به پنومونی بینابینی بوده ،ادم مختصری نیز وجود داست..در قلب علاوه بر
خونریزی در ناحیه اپیکارد ابتلا به سارکوسیستوز نیز تشخیص داده شد.در تشخیص تفریقی
مسمومیت فوق با سایر بیماریهای احتمالی باید به نکاتی اشاره نمود از جمله اینکه
درمان های علامتی و حذف جیره غذایی (کنسانتره آلوده) منجر به بهبودی دامهای فوق
گردید بعلاوه نفروز واضح کلیه موید بروز مسمومیت جدی در دامهای فوق را داشته است
علی رغم اینکه مسمومیت با موننزین منجر به نکروز عضلات مخطط اسکلتی در اسب میگردد
ولی در گاوهای مذبور علیرغم وجود زمینگیری نکروز زنکر مشاهده نگردید.      

کلیدواژه‌ها