گزارش وقوع آبسه های اینگوئینال ناشی از کورینه باکتریوم سودو توبرکلوزیس در قوچ ها

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف:پرورش گوسفند یکی
از صنایع مهم در بسیاری از کشورهای جهان می باشد.یکی از بیماری هایی که ضرر
اقتصادی فراوانی به این صنعت وارد می کند لمفادنیت کازئوز است. لمفادنیت کازئوز یک
بیماری مزمن، واگیردار و چرکی عقده لنفاوی است که عامل آن کورینه باکتریوم سودو
توبرکلوزیس می باشد.بیماری به دو شکل خارجی(سطحی) و داخلی دیده می شود که وجود این
آبسه ها در ناحیه اسکروتوم و اینگوئینال باعث ناباروری در دام های نر گردد.  مواد و روش کار: در این مطالعه
از تعداد 17 راس قوچ که دارای آبسه در ناحیه گره های لمفاوی اسکروتوم و اینگوئینال
بودند نمونه گیری به عمل آمد. بدین ترتیب که از آبسه ها به شیوه سترون نمونه چرک
تخلیه شد و در محیط های کشت بیوشیمیایی معمول کشت داده شد. پلیت ها در انکوباتور
در دمای 37 درجه به مدت 48 ساعت انکوبه شدند وکلونی های به دست آمده بوسیله محیط
های تفریقی و رنگ آمیزی گرم تعیین هویت گردیدند. نتایج و بحث: در مجموع از 13
راس قوچ، بیوتیپ 1 کورینه باکتریوم سودو توبرکلوزیس جدا گردید. معمولا در قوچ ها،
این آبسه ها به بیضه و اپیدیدیم نمی رسد و کیفیت اسپرم را متاثر نکرده و در آن
ترشح نمی شود. با این حال اگر آبسه ها بزرگ باشند گرمای التهاب باعث آسیب به کیفیت
اسپرم می شود که در صورت تخلیه آبسه ها و درمان دام می تواند منجر به برگشت قدرت
باروری قوچ ها گردد. در حال حاضر بسیاری از گله های گوسفند و بز ایران به فرم های
مختلف این بیماری مبتلا می باشند که لازم است مطالعات و برآوردهای لازم در جهت
ورود واکسن آن به برنامه های واکسیناسیون ایران انجام گیرد.    

کلیدواژه‌ها