آلودگی پساب رودخانه هراز به تخم انگل نماتود

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: از جمله انواع
آلودگیهای آب رودخانه ها ی استان مازندران آلودگی آنها به تخم انگل های انسانی
است. در بین انگلها ، تخم کرمهای نماتود
متداول ترین نوع آلودگی در آبها محسوب می شود. در استانهای ساحلی حوضه جنوبی دریای
خزر بعلت تخلیه فاضلاب ها به رود خانه ها بیشتر دیده می شود . مواد و روش کار: جامعه مورد
بررسی ارزیابی آب حوضه سد منگل در رودخانه هراز بوده است. 4 نمونه از 4 ایستگاه
(شهرک ایثار آمل، کره سنگ هراز، نورود، کیلومتر 115 تهران ) به طور ماهانه و در
طول یک سال (مجموعاً 12 دوره نمونه برداری از نظر وجود تخم نماتود مورد ارزیابی
قرارگرفت . پس از نمونه برداری و اضافه نمودن فرمالدئید، نمونه به آزمایشگاه انگل شناسی پژوهشکده منتقل شده و به آن اتر
اضافه گردید. پس از سانتریفوژ نمونه ها ، رسوب باقیمانده از نظر تخم انگل گروه
نماتود مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج و بحث: نتایج آزمایشات
نشان داد که از بین 4 ایستگاه مورد بررسی، شهرک ایثار آمل بیشترین میزان آلودگی و
نورود و کیلومتر 115 تهران کمترین میزان آلودگی را نشان دادند. بیشترین آلودگی نیز
در ماههای مهر و شهریور مشاهده گردید. منابع مختلف نظیر فاضلابهای رستورانهای مجاور، وجود
حیوانات اهلی و خانگی در اطراف رودخانه و همچنین بروز سیلاب و گل آلود نمودن رودخانه
در فصول مختلف از جمله مهمترین منابع
آلودگی انگلی رودخانه هراز به شمار می آیند.     

کلیدواژه‌ها