جداسازی موراکسلا (Moraxella spp.) از یک رأس گوساله ی مبتلا به بیماری چشم صورتی

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: باکتری های جنس
موراکسلا از پستانداران مختلفی جداسازی شده است. موراکسلا بوویس، موراکسالا
بووکولی و موراکسلا اوویس، سه گونه ی مهمی هستند که تاکنون از گوساله های مبتلا به
التهاب ملتحمه و قرنیه (چشم صورتی)، جدا شده است. به دلیل خسارات اقتصادی ناشی از
این بیماری در گوساله و گاو، بررسی این بیماری از لحاظ اپیدمیولوژی، پاتولوژی،
درمان، پیشگیری و کنترل، بسیار با اهمیت و مورد توجه است. در این مطالعه، به گزارش
یک مورد بیماری چشم صورتی گوساله و جداسازی جنس موراکسلا از آن پرداخته شده است. مواد و روش کار: در بهار 1391 یک
رأس گوساله ی 5 ماهه نژاد هولشتاین از یکی از گاوداری های اطراف کرمان با علایم
تب، بی حالی، بی اشتهایی، کوری دو طرفه، التهاب دو طرفه ی ملتحمه و قرنیه (که
قرنیه به رنگ سفید مایل به صورتی در آمده بود)، ادم قرنیه و ریزش اشک به کلینیک
دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه شهید با هنر کرمان ارجاع داده شد. با سوآب استریل از
اشک دو چشم حیوان نمونه برداری شد و درون لوله ی استریل به آزمایشگاه میکروبیولوژی
دانشکده منتقل و در محیط های بلاد آگار و مک کانکی آگار کشت داده شد و در دمای °C 37 انکوبه گردید. پس از 24 ساعت بر روی
پرگنه ها رنگ آمیزی گرم و تست های بیوشیمیایی جهت تعیین هویت باکتری جدا شده صورت
پذیرفت. نتایج و بحث: در بلاد آگار
پرگنه های با قطر کمتر از یک میلیمتر، شفاف تا کمی کدر، گرد و محدب به صورت غالب
رؤیت گردید. محیط مک کانکی فاقد رشد بود. پس از خالص سازی پرگنه ها، نتیجه ی تست
های بیوشیمیایی به قرار زیر است: کاتالاز و اکسیداز مثبت، تخمیر قند های گلوکز،
ساکارز و لاکتوز منفی. حرکت، اندول، تولید سولفید هیدروژن، اوره آز و هیدرولیز
ژلاتین منفی و در نهایت مشاهده ی کوکسی ها و دیپلوکوک های گرم منفی. بر اساس
مورفولوژی و تست های بیوشیمیایی، باکتری جدا شده به عنوان موراکسلا شناسایی شد که
برای تعیین گونه، استفاده از آزمایشات مولکولی پیشنهاد می گردد.    

کلیدواژه‌ها