گزارش تلفات توله سگ ها به همراه سپتی سمی ناشی از باکتری streptococcus canis

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: Streptococcus canis باکتری گرم مثبت است که جزء باکتری های بتا
همولیتیک گروه G لانسفیلد استرپتوکوکوسی می باشد.این باکتری
فرصت طلب و پاتوژن به طور معمول در مخاط دستگاه تنفس فوقانی,روده ودستگاه ادراری
- تناسلی وجود دارد.برخی از سویه های این باکتری به عنوان فلور طبیعی در سطح پوست یا
سطوح مخاطی دیده می شوند ولی برخی دیگر باعث ایجاد بیماری های جدی و عفونت های
کشنده می شوند.اگرچه به نظر می رسد. سگها میزبان اصلی این باکتری می باشند ولی
گزارشهایی مبنی بر حضور باکتری در گربه ,اسب ,گرگهای صحرایی و گاوداده شده است. این باکتری باعث بروز بیماری هایی
از جمله عفونت های پوستی، عفونتهای دستگاه تنفسی ,دستگاه ادراری- تناسلی ,التهاب
گوش خارجی, التهاب نکروتیک, سپتی سمی, سقط جنین, آندوکاردیت، لنفادنیت گردنی,
درماتیت ,سندرم شوک توکسیک استرپتوکوکی و التهاب رگها می شود. مواد و روش کار: در یک کانون
پرورش سگ از یازده قلاده توله سگ نژاد آلابای(روسی) سه روزه,هشت قلاده با مرگ
ناگهانی تلف گردید. موارد تلف شده تحت بررسی کالبدگشایی و نمونه برداری قرار گرفته
و در نهایت از نمونه های بافتی مقاطع هیستوپاتولوژی تهیه و به روش H&E رنگ آمیزی
گردید. همچنین از نمونه های بافتی به منظور بررسی باکتریولوژی به روش کشت باکتری،
آزمایش به عمل آمد. نتایج و بحث : در بررسی
هیستوپاتولوژی بافت های کبد, طحال و روده نسبتا طبیعی بوده ولی ضایعات کلیه به
صورت نکروز حاد لوله ای ( ATN ) در ریه
برونکوپنومونی چرکی ملایم به همراه پرخونی , در قلب ضایعات مهم تر به صورت
میوکاردیت چند کانونی چرکی و نکروتیک با حضور پرگنه های باکتریایی کانونی بازوفیلیک
دیده شد. در مجموع علت مرگ توله ها را با توجه به علایم فوق می توان به بروز سندرم
شوک سپتیک ناشی از این باکتری نسبت داد. این اولین گزارش از تلفات در ارتباط با
باکتری streptococcus
canis
می باشد. ضمنا از شیر مادر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جدا گردید.   

کلیدواژه‌ها