بررسی سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های جدا شده از لاشه های طیور شهرستان سمنان

نویسنده

چکیده

  مقدمه و هدف: طبیعت خاص پرورش طیور باعث بروز بیماریهای متعدد از جمله بیماری های باکتریایی در طیور شده است. باتوجه به روند رو به گسترش مصرف آنتی بیوتیک ها وشیوع روز افزون مقاومت های آنتی بیوتیکی در این مطالعه مقاومت و حساسیت باکتریهای موجود در لاشه طیورشهرستان سمنان به آنتی بیوتیکهایی ازگروه تترا سایکلین ها-امینوپنی سیلین ها-امینو گلیکوزیدها-کینولنهاو سایر گروههای انتی بیوتیکی رایج مورد بررسی قرار گرفت.  مواد و روش کار:در این مطالعه سیمای مقاومت آنتی بیوتیکی تعداد 230 نمونه باکتری جدا شده از موارد مختلف عفونت که به ازمایشگاه های دامپزشکی سطح شهرستان سمنان مراجعه کرده بودند با روش Kirby bauer مورد بررسی قرار گرفت. در این روش بر اساس قطر هاله ی حساسیت ایجاد شده در هر باکتری, باکتری مورد نظر در گروه مقاوم, نیمه حساس, حساس و با حساسیت زیاد قرار گرفت. نتایج حاصل توسط نرم افزار آنالیز اماری sas,با روش anova در توزیع نرمال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج : یافته های حاصل از این بررسی نشان می دهد، بیشترین حساسیت باکتری های جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک فوزباک وجود دارد(48.8 درصد) فلورفنیکول و سولتریم به ترتیب در مقام دوم و سوم قرار دارند..در این بررسی بیشترین مقاومت نیز به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین, جنتامایسین ,اکسی تترا سایکلین ,فلومکوئین و اریترومایسین (100 درصد)گزارش گردید.  بحث: فوزباک یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف با ماده موثره فسفومایسین است.این آنتی بیوتیک یک باکتری سید قوی موثر بر باکتری گرم مثبت و گرم منفی است که از سنتز دیواره ی باکتری ها جلوگیری می کند.از انجائیکه این آنتی بیوتیک به تازگی مورد مصرف قرار گرفته است نسبت به سایر آنتی بیوتیک ها که مدت مدیدی از مصرف انها می گذرد موثرتر عمل می کند. لذا توصیه می شود جهت پیشگیری از بروز مقاومت به این آنتی بیوتیک, از مصرف بی رویه و بی مورد آن پرهیز شود وترجیحا با دوز کمتر به همراه آنتی بیوتیک های سینرژیست مصرف شود.همچنین با توجه به اینکه فاکتور های مقاومت دارویی عمدتا بر روی پلاسمید ها یا ترانسیوزون ها قرار دارندو باکتری ممکن است در شرایط مختلف فاکتور جدیدی را کسب کرده و یا از دست بدهد، بنابراین بررسی الگوی مقاومت در مناطق و زمان های مختلف جهت اخذ سیاست های مناسب ضروری به نظر می رسد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of resistance profile in some strains isolated from poultry carcasses in Semnan

چکیده [English]

Abstract
The specific nature of poultry nurture, causes to several bacterial diseases and increased application of antibacterial agents, followed by outbreak of antibacterial resistance. the aim of this study is determination of resistance profile in some strains isolated from poultry carcasses in Semnan.
Materials and methods: in this study the profile of 230 samples isolated from poultry septicemic carcasses referred to veterinary laboratories in semnan were investigated by Kirby Bauer method. According to this method each bacterium classified in to resistant, semi sensitive, sensitive and high sensitive group.
Results: the results of this study showed ,more isolates(48.8 %) are sensitive to Fosbac and all isolates are resistance to Ampicilin, Gentamycin and Oxy tetracycline.
Conclusion: Fosbac is a wide spectrum antibiotic based on phosphomycin that inhibits cell wall synthesis. since this antibiotic have applied recently, most of isolates are sensitive. Because of most of resistance factors specially in gram negative bacteria possess with plasmids and it can transferred between bacteria, the profile of resistance is variable in different regions, so its nessecery to be developed a good policy in use of aniibiotics.