بررسی تغییرات پس از مرگ وابسته به زمان در بافت بیضه موش

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: مشخص نمودن
تغییرات اتولیتیکی وابسته به زمان، پس از مرگ به روش هیستوپاتولوژیکی مواد و روش کار: بیضه موشهای
بالغ، پس از مرگ در دمای اتاق قرار گرفتند. سپس در ساعتهای 12، 24، 36، 48 پس از
مرگ در ماده پایدار کننده، پایدار شده و سپس مورد مطالعه بافت شناختی قرار گرفتند.
 نتایج و بحث: کاهش در وزن
بیضه ها و قطر لوله های اسپرم ساز مشاهده گردید. جدا شدگی بافت پوششی اسپرم ساز از
غشای پایه مشهود بود. از ساعت 12 پس از مرگ، تجمع و حاشیه نشینی کروماتین در هسته
سلولهای لیدیگ، سرتولی، اسپرماتوگونیها، اسپرماتوسیتها مشاهده گردید. در ساعت 24
پس از مرگ عدم یکپارچگی سلولهای سرتولی و اجسام باقیمانده از آنها به چشم می خورد.
در یاعت 36، سلولهای لیدیگ به رنگ آمیزی TUNEL جواب مثبت
دادند. در ساعت 48، جواب اسپرماتیدها هم به این رنگ آمیزی مثبت شد. این یافته ها
نشان دادند که استفاده از روش آنالیز هیستوپاتولوژیکی بیضه در مطالعات سم شناسی می
تواند مفید واقع شود.        

کلیدواژه‌ها