جست وجوی ویروس بلوتانگ با روش RT-PCR در جنین های سقط شده ی گوسفند در استان های اصفهان، چهار محال و بختیاری و گیلان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: بیماری بلوتانگ
یا پوزه زخمی از دسته بیماری های عفونی است که عمدتاً توسط حشرات منتقل می شود و
باعث ضایعاتی در مخاط بینی، دهان و اندام های حرکتی می شود. گزارشاتی نیز از ایجاد
سقط در برخی حیوانات وجود دارد. هدف از این مطالعه جست وجوی ژنتیکی ویروس بلوتانگ در جنین
های سقط شده و ارزیابی ویروس بلوتانگ به عنوان عامل سقط در منطقه مورد بررسی بوده
است. مواد و روش کار: به منظور جداسازی
ویروس بلوتانگ، نمونه ی خون، کبد و طحال از 50 بره ی سقط شده در استان های اصفهان،
چهار محال و بختیاری و گیلان تهیه شد. جهت جلوگیری از انعقاد، به نمونه ها ی خون EDTA اضافه شد و
استخراج RNA با استفاده از ریمازول انجام پذیرفت سپس
نمونه ها به روش RT-PCR مورد آزمون
قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون بر روی ژل آگاروز 0.5 درصد برده شد و توسط اشعه
ی UV قرائت شد. نتایج و بحث: نتایج آزمایش هیچ
یک از نمونه ها مثبت نشد به جز یک مورد که برای تعیین توالی فرستاد شد ولی نتایج
تعیین توالی نیز ویروس بلو تانگ را تایید نکرد. خوشبختانه مطالعه ی حاضر می تواند
گویای آن باشد که در نواحی بررسی شده از کشور مان این عفونت نمی تواند عامل سقط
باشد و این خود بسیار حائز اهمیت است چرا که بیماری می تواند از نظر اقتصادی،
تجارت احشام و نیز تولید شیر وگوشت بسیار حائز اهمیت باشد. با توجه به اینکه
مبارزه با پشه ی ناقل بیماری تقریبا امکان
ناپذیر است و این بیماری نیز در برخی استان های دیگر کشورمان گزارش شده، بهتر است
اقدامات مدیریتی و کنترلی به نحو احسن صورت پذیرد.   

کلیدواژه‌ها