مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: کنه ها انگل های
خارجی هستند که با خونخواری از حیوانات مختلف باعث ایجاد کمخونی می گردند و عوامل
بیماری زا توسط آنها منتقل می گردند. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی فون کنه
های آلوده و توزیع جغرافیایی آنها در سگ های نگهبان در گاوداری های اطراف شهرستان
ارومیه بود. مواد و روش کار: در این مطالعه از
30 قلاده سگ از 15 دامداری در اطراف شهرستان ارومیه به صورت تصادفی از نقاط مختلف
بدن دام و در فصل فعالیت کنه های سخت (بهار و تابستان1391) نمونه برداری شد و به
آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی داشگاه ارومیه انتقال داده شدند. مطالعه سگ
ها مبتنی بر سن، جنس، نژاد، رنگ مو، واکسیناسیون، تغذیه، نوع بستر و استفاده از
کنه کش ها یا حشره کشهای رایج در محل نگهداری آنها انجام شد. نتایج و بحث: ظاهرا این مطالعه
اولین بررسی جامع مرتبط با آلودگی کنه ای سگ های نگهبان در شهرستان ارومیه است. در
این مطالعه 9 قلاده سگ نگهبان (30درصد) آلوده به کنه های ایکسودیده بودند. بیشترین
فراوانی آلودگی در سگ های جوان زیر یک سال (10درصد) بود. فراوانی آلودگی کنه ای در
جنس نر (3/23درصد) بیشتر از جنس ماده (33/3درصد) بود که از نظر آماری معنی دار
بود. تعداد 114 کنه سخت جدا شد که نسبت تعداد کنه جدا شده به هر قلاده سگ 12عدد
بود. توزیع بدنی کنه ها عمدتا از گوش (51/53 درصد) بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری داشت. از کنه های سخت جدا شده 2 جنس هیالوما و ریپی
سفالوس شامل 4 گونه هیالوما آسیاتیکم آسیاتیکم (63/2 درصد) و ریپی سفالوس
بورسا(18/20درصد)، ریپی سفالوس سنگوینوس (44/19درصد) و ریپی سفالوس تورانیکوس
(42/18درصد) دو گونه شناسایی شدند. گونه غالب ریپی سفالوس بورسا (18/20درصد) بود.و
33/39درصد خونخواری کرده بودند. نتایج این مطالعه بیانگر شیوع کنه های سخت با تنوع
گونه ای کم در سگ های نگهبان منطقه می باشد ولی پتانسیل آنها برای انتقال عوامل
بیماری زا می تواند با اهمیت باشد.       

کلیدواژه‌ها