جدا سازی و شناسایی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مسری در گوسفند و بز استان اردبیل با استفاده از روش کشت و PCR

نویسندگان

چکیده

خلاصهسندرم آگالاکسی مسری، یک بیماری عفونی با علایم متعدد است که نشخوارکنندگان کوچک را درگیر می نماید. به طور عمده 4 سویه مایکوپلاسما آگالاکتیه، مایکوپلاسما مایکوئیدس تحت گونه کاپری، مایکوپلاسما کاپریکولوم تحت گونه کاپریکولوم و مایکوپلاسما پوتریفسینس جزو عوامل مسبب این سندرم محسوب می شوند. به دلیل وجودکانون های متعدد مشکوک به سندرم آگالاکسی مسری در استان اردبیل و لزوم شناسایی عوامل بیماری زا، مطالعه ای به منظور جداسازی و شناسایی عوامل مذکور با استفاده از روش کشت و PCR انجام گرفت. جهت افزایش شانس دستیابی به نمونه های مثبت حاوی عوامل بیماری زا ، فقط از دام های مشکوک به بیماری نمونه گیری به عمل آمد. از 151 نمونه اخذ شده ، ابتدا فیلتراسیون و سپس در محیط های اختصاصی کشت داده شدند. پس از رشد کلنی ها، عمل جداسازی و تخلیص DNA توسط کیت انجام و در نهایت برای شناسایی و تعیین هویت مایکوپلاسماهای دخیل در بیماری، آزمایش های DGGE و PCR انجام پذیرفت. در نتیجه 33 نمونه پس از کشت رشد نمودند (85/21% کل نمونه ها). از این تعداد 18 نمونه مخلوط و 15 نمونه یکدست بودند. از این رو در مجموع 53 جدایه به شرح زیر جداسازی و شناسایی شد: 25 جدایه (2/47 % کل جدایه ها) مایکوپلاسما آگالاکتیه، 23 جدایه (4/43 % کل جدایه ها) مایکوپلاسما پوترفسینس، 4 جدایه (5/7 % کل جدایه ها) مایکوپلاسما کاپریکولوم تحت گونه کاپریکولوم، 1 جدایه (9/1 % کل جدایه ها) مایکوپلاسما مایکوئیدس تحت گونه کاپری. این نتایج موید وجود عوامل بیماریزای دیگری غیر از مایکوپلاسما آگالاکتیه در بروز سندرم آگالاکسی مسری در استان اردبیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of Mycoplasmas causing contagious Agalactia syndrome in sheep & goats by using culture method and PCR in Ardebil province

چکیده [English]

AbstractContagious Agalactia (CA) syndrome is an infectious disease with a set of symptoms in small ruminants. In general, 4 strains are considered as it’s causative agents including Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides Large colony type or Mycoplasma mycoides subsp. capri, Mycoplasma capricolum subsp. capricolum, Mycoplasma putrefaciensExistence of multiple foci suspected of CA disease in Ardebil province and necessity for finding out their causative agents, made us to isolate and identify the probable agents by using culture method and PCR. Samples were collected only from suspected animals to increase the chance of obtaining the positive samples, and then cultured in PPLO broth and agar after filtration. DNA purification was done by using kit. Identification of the isolates was carried out by DGGE and PCR. Among the 151collected samples only 33 samples grew, 18 of them were mixed. Finally the following results were obtained:25 isolates were Mycoplasma agalactiae (47.2% of all isolates)23 isolates were Mycoplasma putrefaciens (43.4% of all isolates)4 isolates were Mycoplasma capricolum capricolum (7.5% of all isolates)1 isolates was Mycoplasma mycoides capri (1.9% of all isolates)These results revealed that Mycoplasmas other than Mycoplasma agalactiae are exist among infected small animals in Ardebil province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycoplasma
  • Agalactia
  • Ardebil
  • PCR
  • DGGE