اندازه گیری هموگلوبین گلایکوزیله و ارتباط آن با گلوکز پلاسما در شترایرانی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: میزان هموگلوبین گلایکوزیله (HBG) یک شاخص
گذشته نگر از گلوکز خون است و تحت تاثیر استرس ها و شرایط زودگذر مانند تغذیه و
تحرکات بدنی قرار نمی گیرد.غلظت های مختلف و معینی از HbG و ارتباط آن
با گلوکز خون در حیوانات وحشی و اهلی از قبیل باز، اهو، بز ،گوسفند، سگ، شتر و اسب
بدست آمده است. اما در ایران اطلاعاتی درباره HbG در شترهای
اهلی وجود ندارد. از طرف دیگر ارتباط HbG با گلوکز خون و ارزش این شاخص متابولیک در
شتر مشخص و روشن نمی باشد. منظور از انجام این تحقیق ، تعیین مقدار هموگلوبین
گلایکوزیله در شتر اهلی بالغ ایرانی و مطالعه رابطه آن با گلوکز پلاسما است. مواد و روش کار: نمونه خون از ورید وداج 45 نفر شتر سالم و بالغ
جمع آوری شد (20 نفر نر، 25نفر ماده).بعد از جداسازی و شستشوی گلبولهای قرمز،
گلبول های قرمز همولیز شده و با تکنیک کروماتوگرافی تبادل کاتیونی ضعیف مورد
آنالیز قرار گرفت. میزان گلوکز نیز در نمونه های پلاسما اندازه گیری شد.  نتایج و بحث : میزان گلوکز
پلاسما و HbG در شترها به ترتیب 24/13 ±7/109 میلی گرم در
دسی لیتر 96/0±12/4 درصد از هموگلوبین تام بود. همچنین مشخص شد که بین گلوکز
پلاسما و میزان HbG همبستگی قوی وجود دارد و HBG در شتر نیز میتواند به عنوان یک شاخص
متابولیکی حساس و طولانی مدت مد نظر فرار گیرد.    

کلیدواژه‌ها