بررسی اثر سم عقرب همی سکورپیوس لپتوروس درتغییرات پاتولوژیک اندامهای خرگوش

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : درمناطق
استوائی، نیمه استوایی یکی از مشکلات پزشکی عقربزدگی می‌باشد.
کژدم همی سکورپیوس لپتوروس که درخوزستان به آن گادیم می گویند یکی ازکژدمهای
خطرناک دنیا و ایران می باشد. این کژدم در جنوب غرب ایران خصوصا خوزستان افراد
بسیاری را مورد گزش قرار داده که پیامد آن عوارض خطرناک و حتی مرگ می باشد. از
آنجا که مطالعه سم این عقرب بر روی حیوانات آزمایشگاهی میتواند پاتوژنز سم را بر
روی اندامهای حیاتی مشخص کند لذا مطالعه
حاضر انجام شد تا با بررسی اثرات پاتولوژیک سمبت، رهیافت مناسبی برای افراد مورد
گزش پیدا شود. مواد و روش کار: برای انجام این
آزمایش 10 راس خرگوش سالم و جوان با وزن تقریبی 5/2-3 کیلوگرم انتخاب و بطور
تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسییم گردیدند. به گروه شاهد 1 سی سی سرم
فیزیولوژی و به گروه مورد 1 سی سی محلول حاوی دوز کشنده سم عقرب (5 mg/kg) به صورت
زیرجلدی تزریق گردید. سپس تغییرات موضعی زخم قبل و بعد از تزریق و همچنین تغییرات
پاتولوژیک کبد وکلیه و قلب بعد از اتوپسی مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج و بحث: نتایج این پژوهش
نشان داد که در 40 درصد موارد در پوست خرگوش ها زخم ایجاد گردیده است. به علاوه در
بررسی پاتولوژیک مشاهده گردید که آسیب های وارده به کبد در 9/68 درصد، کلیه 8/38
درصد و قلب 6/36 درصد موارد ایجاد شده است. نتایج پاتولوژیک شامل خونریزی، احتقان
و نکروز در این اندامها بود. با مطالعه این بررسی میتوان نتیجه گرفت از آنجا که
زهر این عقرب در پوست، کبد، کلیه و قلب تغییرات پاتولوژیک ایجاد می کند، لذا بررسی
این اندامها درموارد انسانی چه از طریق اتوپسی و چه از طریق بیوپسی می تواند کمک شایانی به درمان مصدومین کند.  

کلیدواژه‌ها