حساسیت تاریخچه نسبت به سایر روشهای تشخیص آزمایشگاهی در شناسایی و تشخیص بیماریهای ویروسی،باکتریایی ،قارچی ،انگلی و محیطی از دیدگاه کارشناسان مشاغل دامپزشکی

نویسنده

چکیده

مقدمه و هدف تشخیص صحیح و دقیق عامل بیماری یکی از مهمترین درخواستهای ارباب رجوع از کلینیسینها می باشد که در این راستا اهمیت تستهای آزمایشگاهی در هر برنامه تشخیصی، مراقبتی و کنترلی برکسی پوشیده نیست.به گونه ای که آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی را ستون فقرات برنامه های کنترل بیماری ها می دانند.که این مهم زمانی به تشخیص دقیق می انجامد که همراه نمونه ارسالی به آزمایشگاه فرم ثبت دقیق تاریخچه آن نیز به آزمایشگاه یا بخش مربوطه ارسال گردد.برهمین اساس هدف از این مطالعه الف) نگرش کارشناسان دخیل در امر دامپزشکی به تاریخچه در تشخیص بیماریها ب) تعیین میزان حساسیت تاریخچه نسبت به سایر روشهای تشخیصی از قبیل میکروسکوپ الکترونی،سرولوژی، کشت میکروبی ،جستجوی ژن و... از دیدگاه همان کارشناسان در روند تشخیص می باشد. مواد و روش کار: این پژوهش در قالب یک مطالعه توصیفی-مقطعی انجام شد. بر اساس اهداف این مطالعه یک پرسشنامه یک صفحه ای در قالب جدولی با محتوای این سئوالات طراحی و بین شرکت کنندگان پخش گردید: در صورتی که بخواهید حساسیت روشهای تشخیصی (تاریخچه،ماکروسکوپی،میکروسکوپ نوری،میکروسکوپ الکترونی،پاتولوژی،سرولوژی،سم شناسی، کشت میکروبی و پی سی آر ) در تشخیص بیماری های(ویروسی،باکتریایی/قارچی،انگلی و محیطی) ذکر شده در جدول (ستون ها روش تشخیص و ردیف ها نوع بیماری) را نشان دهید ،لطفا علامت مد نظر شامل: بدون حساسیت (-)،حساسیت کم(+) ،حساسیت متوسط (++) و حساسیت زیاد (+++) را انتخاب و خانه های خالی جدول را تکمیل نمایید.پس از تکمیل فرم ها، داده ها با استفاده از نرم افزار spss ویرایش 15 به وسیله آزمون مقایسه چند جامعه (ANOVA) و آزمون توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  یافته ها:در مجموع 42 شرکت کننده شامل 27 دکتر دامپزشک 10 نفر لیسانس علوم آزمایشگاهی و 5 نفر با مدرک فوق دیپلم پرسشنامه تحقیقاتی مطالعه را به طور کامل تکمیل نمودند.نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین حساسیت تاریخچه در تشخیص تمام بیماریها نسبت به سایر روشهای تشخیصی بیشتر بود. البته به تفکیک در تشخیص بیماری ویروسی،باکتریایی/قارچی ،انگلی و محیطی به ترتیب حساسترین روش PCR ،کشت میکروبی ،میکروسکوپ نوری و تاریخچه تعیین گردید(P

کلیدواژه‌ها