بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی شیگاتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های اسهالی شهرستان گرمسار

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: یکی از مهمترین
پاتوتیپ های باکتری اشرشیا کلی، پاتوتیپ شیگاتوکسیژنیک است که به واسطه ی داشتن ژن
های 1stx و 2stx قادر به تولید
شیگاتوکسین می باشد. این باکتری از طریق غذا به انسان منتقل شده و باعث ایجاد
عفونت های گوارشی و عوارض مختلفی می گردد. مطالعه ی حاضر به بررسی حساسیت آنتی
بیوتیکی چهار جدایه ی اشریشیا کلی
شیگاتوکسیژنیک جدا شده از گوساله های اسهالی شهرستان گرمسار در فصل زمستان سال
1390 می پردازد. مواد و روش کار: طی زمستان سال
1390 و در شهرستان گرمسار، با کمک کشت در محیط های اختصاصی، افتراقی و تست های
بیوشیمیایی، 4 جدایه ی اشریشیا کلی متعلق به گوساله های مبتلا به اسهال جداسازی شد
و با استفاده از روش PCR چندگانه، مشخص شد که این ایزوله ها دارای ژن
های 1stx و 2stx می باشند. بر
روی این 4 ایزوله، تست آنتی بیوگرام انجام گرفت. آنتی بیوتیک های مورد استفاده در
این تست عبارت بودند از: فوزبک، جنتامایسین، سفیکسیم، فلومکوئین، فلورفنیکل،
فورازولیدون، داکسی سایکلین، تریمتوپریم، تریمتوپریم سولفامتوکسازول،
لینکواسپکتین، کو آموکسی کلاو و سفتریاکسون. نتایج و بحث: در میان ایزوله
های به دست آمده، 2 ایزوله حاوی ژن های 1stx و 2stx، و 2 ایزوله
هم فقط دارای ژن 1stx بودند. تمامی
موارد به آنتی بیوتیک های فوزبک، جنتامایسین، فلومکوئین، فلورفنیکل، فورازولیدون،
تریمتوپریم، تریمتوپریم-سولفامتوکسازول و سفتریاکسون حساس بودند. همگی در برابر کو
آموکسی کلاو مقاوم بودند. از میان چهار ایزوله ی مذکور، 1 مورد به لینکواسپکتین، 2
مورد به داکسی سایکلین و 3 مورد به سفیکسیم حساسیت کامل داشت. با توجه به نتایج
بدست آمده، باکتری اشرشیا کلی شیگاتوکسیژنیک دارای حساسیت های مختلفی در برابر
آنتی بیوتیک های گوناگون است. ازین رو برای دارو درمانی، استفاده از تست آنتی
بیوگرام توصیه می گردد. همچنین پیشنهاد می شود برای درک بهتری از حساسیت آنتی
بیوتیکی این پاتوتیپ، از جامعه ی آماری گسترده تری در پژوهش های مشابه استفاده
گردد.    

کلیدواژه‌ها