مطالعه اثر جدایه ماستی لاکتوباسیلوس فرمنتوم بر بیان ژن انتروتوکسینA باکتری استافیلوکوکوس اورئوس

نویسنده

چکیده

 پروبیوتیک ها میکرو ارگانیسم های زنده ای هستند که به
منظور جایگزینی و یا تقویت میکروارگانیسم های مفید موجود دردستگاه گوارش به عنوان محرک رشد ، جهت تحریک دستگاه ایمنی و
نیز پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماریها در دام و انسان به کار گرفته می شوند.
بررسی اثر ضد میکروبی پروبیوتیک ها در زمینه مواد غذایی بر روی باکتری های
بیماریزای مهم از جمله استافیلوکوکوس اورئوس ، از عوامل مسمومیت های رایج غذایی، لازم
و ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق اثر سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس فرمنتوم جدا
شده از ماست بر رشد و تولید انتروتوکسین های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (ATCC 29213) و سپس
بر بربیان ژنی انتروتوکسین A، در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار
گرفت.پس از تلقیح پروبیوتیک cfu/ml 107 * 1 و استافیلوکوکوس اورئوسcfu/ml 105 * 1 در محیط TSB و گرم خانه گذاری در دو دمای 25 و 35 درجه
سانتی گراد، در زمان های صفر، 24، 48 و 72 ساعت، از کشت مخلوط موجود در محیط TSB در محیط های
اختصاصی BP و MRS کشت داده شد.
استافیلوکوکوس اورئوس بدون حضور پروبیوتیک به عنوان کنترل گرم خانه گذاری شد و بعد
از بررسی تولید انتروتوکسین در کشت مخلوط با استفاده از کیت الیزای ریدااسکرین به
بررسی بیان ژن انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در کشت های مخلوط و کنترل 18 ساعته به روش RT Real time PCR پرداخته شد.از
16s rRNA به عنوان کنترل اندوژن استفاده
گردید.پروبیوتیک مورد مطالعه ، رشد استافیلوکوکوس اورئوس  (ATCC 29213) رانسبت به نمونه کنترل 3 لوگ در دمای 25 درجه سانتی گراد و 2 لوگ در دمای
35 درجه سانتی گراد کاهش داد که این نتایج از نظر آماری معنی دار است (P     

کلیدواژه‌ها