بررسی میزان آلودگی گوسفندان(نژاد مهربان) به لینگواتولا سراتا درکشتارگاه همدان

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف : لینگواتولا
سراتا از انگل های زئونوز با انتشار جهانی می باشد که عامل ایجاد لینگواتولوز
بینی- حلقی سگ سانان (میزبانان اصلی) و انسان و لینگواتولوز احشائی انسان و
علفخواران (میزبانان واسط) می گردد. استان همدان با دارا بودن 1800000 راس گوسفند
یکی از استان های فعال و مطرح در زمینه کشاورزی و دامپروری در منطقه غرب کشور می
باشد. نژاد مهربان از نژاد های بومی و سازگار با شرایط این منطقه می باشد. هدف
اصلی از این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی گوسفندان نژاد مهربان بومی استان همدان به
لینگواتولا سراتا بود. مواد و روش کار: این مطالعه از
نوع مقطعی(Cross-sectional)می باشد. از
100 راس گوسفند بومی نژاد مهربان بصورت تصادفی در کشتارگاه نمونه گیری شد. اندام
های کبد، ریه و غدد لنفاوی هر کدام بطور جداگانه جدا و جهت بررسی به آزمایشگاه
منتقل گردید. نمونه گیری در تمامی فصول سال 1389 (در هر فصل 25 نمونه) انجام شد.
جنسیت و گروه سنی نمونه ها(گروه های سنی2> ،2تا3 و 3 

کلیدواژه‌ها