خطرات آلودگی باکتریایی کلواک طیور در بهداشت انسانی

نویسنده

چکیده

 مقدمه و هدف: صنعت مرغداری در
تامین بخش عمده ای از پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه دارای نقش بسیارمهمی است. با
نوجه به حجم بالای کشتار طیور در کشتارگاه های صنعتی خطرات آلودگی لاشه به باکتری
های دستگاه گوارش می تواند یک خطر بالقوه در بهداشت انسانی باشد. در فاز اول این
پروژه سعی شده است که باکتری های غالب دستگاه گوارش طیور شناسایی و در مراحل بعدی
میزان آلودگی لاشه به این باکتری ها مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش کار: در این مطالعه به
صورت تصادفی ازکلواک و دستگاه گوارش 250 مرغ گوشتی از 50 گله (هر گله 5 نمونه)
واحد مرغداری طیور گوشتی استان ایلام که در کشتارگاه صنعتی این استان کشتار شدند
در شرایط استریل نمونه گیری بعمل آمده و به آزمایشگاه باکتری شناسی دانشکده
پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام جهت جستجوی باکتری های گرم منفی روده ای ارسال گردید.
نمونه ها بر اساس روش های استاندارد بیوشیمیایی باکتریولوژی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج و بحث: از 250 نمونه
گرفته شده در سنین مختلف باکتری های گرم منفی جدا گردید که پس از بررسیهای
بیوشیمیایی 15 نمونه مشکوک به سالمونلا بود که جهت بررسی بیشتر به موسسه رازی
ارسال گردید. از 50 گله نمونه گیری شده بیش از 30 گله به پروتئوس آلودگی داشتند که
جهت بررسی سویه های آنها مقرر گردید تعدادی به آزمایشگاه رفرانس ارسال گردد. با توجه به نتایج بدست آمده در مراحل اولیه این طرح آلودگی
به باکتری های مخاطره انگیز در بهداشت انسانی در طیور گزارش شده که می طلبد تا در
مراحل بعدی طرح بیشتر مورد بررسی قرارگیرد.    

کلیدواژه‌ها